Blogi

Asuntovaunun sisustaminen – verhoilu uudistaa koko tilan ilmeen!

Ver­ka Mes­ta­rit ver­hoi­le­vat kai­ken­ko­kois­ten asun­toau­to­jen ja ‑vau­nu­jen sisä­ti­lat, istui­met sekä sel­kä­no­jat. Val­mis­tam­me lisä­pat­jat mit­ta­ti­lauk­se­na tar­pei­siin ja tilaan sopi­vik­si. Käy­täm­me mat­kai­lua­jo­neu­voil­le suun­nat­tu­ja, palo­tur­val­li­sia mate­ri­aa­le­ja sekä kankaita.

Lue kokonaan »

Veneen sisustus uudistuu edukseen ammattilaisen käsissä

Kun venee­si kun­nos­tus tulee ajan­koh­tai­sek­si, ohjaa paat­ti­si Ver­ka Mes­ta­rei­den asian­tun­te­vaan huo­maan. Meil­tä saat mit­ta­ti­lauk­se­na vene­kuo­mut, pur­je­pus­sit sekä sata­ma­peit­teet. Kun­nos­tam­me huo­lel­la myös venee­si sisä­ti­lat: ver­hoi­lem­me seinät,

Lue kokonaan »

Verhoilu Oulussa – uudista huonekalut, autot tai vene

Eri­lai­set huo­ne­ka­lut ja ajo­neu­vo­jen ja venei­den istui­met kulu­vat käy­tös­sä ajan myö­tä. Ver­hoi­lu ja laa­duk­kaat ver­hoi­lu­kan­kaat tuo­vat kalus­teel­le uut­ta ilmet­tä ja tyy­liä. Huo­lel­li­nen suun­nit­te­lu, kan­gas­va­lin­nat ja

Lue kokonaan »

Veneen suojapeite pitää aarteesi kunnossa

Veneen suo­ja­peit­teen kor­jaa­mi­nen onnis­tuu par­hai­ten ammat­ti­lais­ten käsis­sä. Ver­ka Mes­ta­rit kun­nos­ta­vat sekä val­mis­ta­vat niin pien­ten venei­den peit­tei­tä kuin suu­rem­pien­kin paat­tien suo­ja­peit­tei­tä. Eten­kin laa­duk­kaas­ta kan­kaas­ta val­mis­te­tut veneen

Lue kokonaan »

Veneen kuomu – näin Verka Mestarit sen tekevät

Ver­ka Mes­ta­rit kor­jaa­vat van­ho­ja veneen kuo­mu­ja, sekä val­mis­ta­vat nii­tä aivan alus­ta asti. Laa­duk­kaat mate­ri­aa­lit sekä huo­lel­li­nen työn­jäl­ki ovat takuu­na kes­tä­väl­le kuo­mul­le. Veneen kuo­mun kor­jaus on

Lue kokonaan »

Verhoilukankaat herättävät kalusteet henkiin ja kestävät kulutusta

Laa­duk­kaat ver­hoi­lu­kan­kaat tuo­vat huo­ne­ka­luil­le uut­ta ilmet­tä ja tyy­liä. Huo­lel­li­sel­la suun­nit­te­lul­la, kan­gas­va­lin­noil­la ja ver­hoi­lun tyy­lil­lä voi­daan vai­kut­taa mer­kit­tä­väs­ti huo­neen tai tilan ilmee­seen. Ver­hoi­lu­kan­kaat vali­taan kan­kaan käyttötarkoituksen

Lue kokonaan »

Verhoomo Oulu – valitse Verka Mestarit

Oulus­sa toi­mi­va ver­hoo­mo Ver­ka Mes­ta­rit tekee moni­muo­tois­ta ja tai­do­kas­ta työ­tä niin uusien kuin van­ho­jen­kin kalus­tei­den kans­sa. Ver­ka Mes­ta­rei­den vah­va käsi­työ­osaa­mi­nen sekä muka­va asia­kas­pal­ve­lu teke­vät verhoomoalaa

Lue kokonaan »

Vaahtomuovi – mistä sitä saa?

Vaah­to­muo­vi on monien mah­dol­li­suuk­sien mate­ri­aa­li. Jot­kut käyt­tä­vät sii­tä nimi­tys­tä super­lon tai super­loo­ni, mut­ta puhut­ta­koon täs­sä nyt sen kaup­pa­ni­mes­tä, vaah­to­muo­vis­ta. Vaah­to­muo­vi on tul­lut kor­vaa­maan vuo­si­sa­to­ja käytössä

Lue kokonaan »