Julkisten tilojen kalusteet – Verka Mestarit toteuttavat suurtenkin tilojen uudistukset!

Onko ravin­to­lan tuo­lien pääl­li­set tul­leet tien­sä pää­hän, kai­paa­ko toi­mis­ton aula­ti­lan soh­va­ryh­mät uut­ta, ryh­di­käs­tä ilmet­tä? Ver­ka Mes­ta­rit ver­hoi­le­vat jul­kis­ten tilo­jen kalus­teet, ja myös isom­mat pro­jek­tit sekä suu­ret tilaus­työt onnis­tu­vat. Toi­mis­tot, kou­lut, ravin­to­lat, hotel­lit, pan­kit, elo­ku­va­teat­te­rit, museot – meil­lä on koke­mus­ta ja tai­toa toi­mia kus­tan­nus­te­hok­kaas­ti mut­ta aina vain laa­tu­työ­tä jäl­keem­me jät­täen. Työs­ken­te­lem­me tar­vit­taes­sa ripeäl­lä­kin aika­tau­lul­la, jot­ta uudis­tus­työs­tä koi­tui­si mah­dol­li­sim­man vähän vai­vaa yri­tyk­sen toi­min­nal­le. Ver­hoi­lem­me mie­lel­läm­me yri­tyk­sil­le myös yksit­täi­siä huo­ne­ka­lu­ja tar­peen mukaan.

Voiko kalusteen vielä verhoilla vai pitääkö se vaihtaa uuteen? 

Vaik­ka kan­gas oli­si kulu­nut tai täyt­teet lät­säh­tä­neet muo­dot­to­mik­si, ver­hoi­lul­la koko huo­ne­ka­lun ilme sekä muka­vuus para­nee uut­ta vas­taa­vak­si. Uudis­tus­työ on talou­del­li­nen vaih­toeh­to päi­vit­tää sisus­tus­ta ja lisä­tä tilo­jen käyt­tö­mu­ka­vuut­ta. Jul­kis­ten tilo­jen huo­ne­ka­lut on suun­ni­tel­tu kes­tä­mään kovaa käyt­töä – laa­tu­ka­lus­te on aina ver­hoi­lun arvoinen!

Mikä­li huo­ne­ka­lun run­ko on ehjä, kalus­teen uudel­leen­ver­hoi­lu onnis­tuu lähes poik­keuk­set­ta. Jos kysees­sä on laa­du­kas, esi­mer­kik­si täyt­tä puu­ta ole­va huo­ne­ka­lu, nit­ku­va run­ko­kaan ei vält­tä­mät­tä tar­koi­ta suo­raa osoi­tet­ta kaa­to­pai­kal­le. Pet­tä­nei­tä lii­tok­sia ja ris­paan­tu­nei­ta osia voi­daan lii­mail­la ja kor­jail­la jäl­leen kes­tä­vään kun­toon. Ennen lopul­lis­ta tuo­mio­ta kan­nat­taa kään­tyä Ver­ka Mes­ta­rei­den puo­leen ja kysyä mie­li­pi­det­tä. Usein pääl­tä päin karun näköi­nen kalus­te saat­taa olla­kin sisäl­tä täy­sin ehjä. Vaah­to­muo­vi­täyt­tei­den tai van­hem­mis­sa istui­mis­sa jopa jou­hi- ja meri­hei­nä­täyt­tei­den uusi­mi­nen mah­dol­li­si­ne jousi­tuk­si­neen ei ole mikään ongelma.

Mittatilaustyöt tilan tarpeiden mukaan

Litt­le Dra­gon ‑ravin­to­lan ilme päi­vi­tet­tiin ja kalus­teet ver­hoil­tiin tyy­liin sopivasti

Esi­merk­ki­ku­vis­sa olem­me toteut­ta­neet oulu­lai­sen Litt­le Dra­gon ‑kii­na­lais­ra­vin­to­lan istuin­ten ver­hoi­lu­työn. Uudis­tus tupla­si kalus­tei­den käyt­töiän sekä päi­vit­ti koko ravin­to­lan ilmeen vas­taa­maan muu­ta sisus­tus­ta. Laa­du­kas ver­hoi­lu­kan­gas kes­tää jat­ku­vaa käyt­töä, han­kaus­ta ja pesua sekä antaa asiak­kail­le miel­lyt­tä­vän koke­muk­sen muka­vas­ta ate­ria­het­kes­tä. Yri­tys itse piti lop­pu­tu­los­ta kau­nii­na sekä työn laa­tua erinomaisena.

Julkisten tilojen kalusteet mittatilaustyönä ja paikoilleen suunniteltuna

Mikä­li val­mis­ka­lus­te­va­li­koi­mas­ta ei löy­dy tar­pei­ta­si vas­taa­via tuot­tei­ta koon tai muun syyn vuok­si, Ver­ka Mes­ta­rit suun­nit­te­le­vat ja toteut­ta­vat myös pai­kal­leen teh­dyt mit­ta­ti­laus­ka­lus­teet. Mit­ta­ti­laus­ka­lus­tei­ta hyö­dyn­täen tila saa­daan mak­si­moi­tua, ja kalus­teen per­soo­nal­li­nen ilme antaa pai­kal­le oman lei­man­sa. Kalus­tei­ta voi­daan suun­ni­tel­la myös viih­ty­vyyt­tä aja­tel­len: eri­lai­set akus­tiik­ka­le­vyt tai ver­hoil­lul­la pääl­lys­te­tyt ser­mit sekä sei­nä­le­vyt tuo­vat tilaan yksi­tyi­syyt­tä ja pehmeyttä.

Ver­ka Mes­ta­reil­la on käy­tös­sään erit­täin laa­duk­kaat ja laa­jat tilat työ­ko­nei­neen Oulun Limin­gan­tul­lis­sa. Yri­tys­ti­lo­jen sekä jul­kis­ten paik­ko­jen isom­mat koko­nai­suu­det tai kiin­teät kalus­teet voi­daan ver­hoil­la uusik­si myös pai­kan pääl­lä. Toteu­tam­me toi­vei­den mukai­set ver­hoi­lu­työt tai annam­me tar­peen mukaan omia vink­ke­jä sekä ehdo­tuk­sia uudis­tuk­sen toteuttamiseen.