Verhoilijat

Verhoilijat takaavat laadun

Mark­ku Jussila

Nykyi­nen ver­hoi­lu­pal­ve­lum­me on aloit­ta­nut pie­nes­tä koti­vers­taas­ta jo kol­me­kym­men­tä vuot­ta sit­ten. Tuol­loin asiak­kaa­na oli­vat pää­asias­sa yksi­tyis­hen­ki­löt, jot­ka enti­söit­ti­vät van­ho­ja huo­ne­ka­lu­ja. Enti­söin­nin lisäk­si asiak­kaat sai­vat myös laa­du­kas­ta ver­hoi­lua. Tuol­loin pal­ve­lua tar­jot­tiin nimel­lä Aitoen­ti­söin­ti M. Jussila. 

Mark­ku Jus­si­la on kalus­tei­den kun­nos­tuk­sen ja ver­hoi­lun ammat­ti­lai­nen. Vank­kaan ammat­ti­tai­toon eivät kui­ten­kaan rii­tä pelk­kä kou­lu­tus ja koke­mus, vaan sii­hen vaa­di­taan myös sydän­tä sekä innos­tus­ta kehit­tyä, paran­taa ja luo­da jotain uutta. 

Laa­duk­kuus, asia­kas­läh­töi­syys ja aitous ovat olleet muka­na alus­ta asti. Näis­tä arvois­ta emme tin­gi tänä­kään päi­vä­nä, vaik­ka yri­tyk­sen nimi ja toi­men­ku­va ovat muut­tu­neet. Töi­tä teh­dään siis edel­leen van­kal­la ammat­ti­tai­dol­la, jos­sa sydän, innos­tus ja halu luo­da uut­ta, ovat edel­leen kes­kei­ses­sä ase­mas­sa toiminnassamme.

Verhoilijat tekevät työtä sydämellään

Sep­po Jaakola

Sepon ver­hoi­li­jan ura on alka­nut jo vuon­na 1985, jol­loin hän läh­ti opis­ke­le­maan Teu­val­le ver­hoi­lua. Ver­hoi­lu sit­ten vei­kin men­nes­sään. Ensin ammat­ti­tai­to kart­tui usei­den vuo­den työ­suh­teis­sa muun muas­sa Sei­lo­sel­la, mut­ta myö­hem­min into­hi­mo yrit­tä­mi­seen ja ver­hoi­luun yhdis­tyi­vät omas­sa yri­tyk­ses­sä, Ver­hoi­lu­lii­ke S. Jaa­ko­lan puitteissa.

Ver­hoi­lus­sa Sep­poa on aina vie­hät­tä­nyt työn moni­puo­li­suus, eri­lai­set työt ja sen riit­tä­vät haas­teet. Kaik­kein mie­len­kiin­toi­sim­pia ovat olleet venei­den kuo­mu­jen teke­mi­nen. Niis­sä oma tark­ka käden­jäl­ki ja onnis­tu­mi­nen näky­vät ehkä kaik­kein sel­keim­min. Sepon tark­kuus ja vank­ka ammat­ti­tai­to koros­tu­vat kai­kis­sa tar­kois­sa yksityiskohdissa.

Verhoilijamestari

Sep­po on Oulun alu­een tiet­tä­väs­ti ainoa ver­hoi­li­ja­mes­ta­ri. Tämä ker­too vah­vas­ta into­hi­mos­ta ja rau­tai­ses­ta ammat­ti­tai­dos­ta kai­kis­sa ver­hoi­lua vaa­ti­vis­sa töissä.

Ver­hoi­lu vaa­tii kor­ke­aa ammat­ti­tai­toa ja käsi­työ­tä. Ammat­ti­tai­toi­nen ver­hoi­li­ja­mes­ta­ri opas­taa asia­kas­ta niin tuot­teen kun­nos­tuk­sen tar­pei­den kuin eri­lais­ten ver­hoi­lu­ma­te­ri­aa­li­vaih­toeh­to­jen valin­nas­sa. Lisäk­si asias saa vink­ke­jä ver­hoi­lui­den ja kalus­tei­den hoitoon.

Kahden suuren ammattilaisen taidonnäyte – verka mestarit

Ver­ka Mes­ta­rit on siis vah­van, kym­me­nien vuo­sien aika­na ker­ty­neen ammat­ti­tai­don ilmen­ty­mä. Vah­van ammat­ti­tai­don omaa­vat ver­hoi­li­jat teke­vät työn­sä aina arvos­taen ver­hoil­ta­via kalus­tei­ta tai ajo­neu­vo­ja. Lois­ta­vien ver­hoi­li­joi­den kyvyt ja into­hi­mo riit­tä­vät kaik­kein vai­keim­piin ja laa­jem­piin­kin koh­tei­siin aina elo­ku­va­kes­kus­ten akus­toin­ti­ver­hoi­luis­ta venei­den kuo­mu­jen tai auton penk­kien verhoiluun.