Mittatilauskalusteet

Mittatilaus-
kalusteet

verhoomo Oulu

Mit­ta­ti­laus­ka­lus­teet teh­dään Ver­ka Mes­ta­reil­la aina asiak­kaan mit­to­jen ja toi­vei­den mukai­ses­ti. Ver­hoi­lun lisäk­si Ver­ka Mes­ta­reil­la val­mis­te­taan eri­lai­sia kalus­tei­ta mit­ta­ti­laus­työ­nä niin puus­ta, levys­tä kuin vaneristakin.

Meil­lä on into­hi­mo teh­dä kau­nis­ta ja kes­tä­vää, mikä näkyy myös kai­kis­sa tuot­teis­sam­me. Haluam­me vas­ta­ta asiak­kaan tar­pei­siin ammat­ti­mai­sel­la työ­ot­teel­la ja oikean­lai­sel­la työ­mo­raa­lil­la. Kun asiak­kaam­me ei löy­dä omil­le mitoil­le ja toi­veil­leen sopi­vaa kalus­tet­ta muu­al­ta, me onnis­tum­me löy­tä­mään oikean rat­kai­sun. Ja teem­me sen rak­kau­des­ta kalus­ta­mi­seen ja asiakaspalveluun!

Olemme siis aina valmiita auttamaan

Meil­le on tär­ke­ää, että asiak­kaa­nam­me olet tyy­ty­väi­nen tuot­tee­seen ja pal­ve­lu­ko­ko­nai­suu­teen. Olem­me ylpei­tä teke­mis­täm­me kalus­teis­ta ja töis­tä, jot­ka ovat vas­tan­neet myös asiak­kai­dem­me odo­tuk­sia. Jos­kus lop­pu­tu­lok­sem­me voi yllät­tää, mut­ta vain posi­tii­vi­ses­sa mielessä.

Työ pape­ril­la ole­vas­ta pii­rus­tuk­ses­ta val­mii­seen tuot­tee­seen on mones­ti pit­kä ja moni­vai­hei­nen. Yhteis­työ eri toi­mi­joi­den kes­ken on toi­mit­ta­va ja infor­maa­tion on kul­jet­ta­va, että lop­pu­tu­los on oikean­lai­nen ja vii­meis­tel­ty. Mones­ti yksit­täi­sen tuot­teen taka­na voi olla tun­tien suun­nit­te­lu­vai­he, ideoin­ti­kar­tan tekoa ja työ­vai­hei­den ker­taa­mis­ta. Isot yksi­löl­li­set tuot­teet vaa­ti­vat täy­den huo­mion ja työ­pa­nok­sen, sik­si me teem­me kalusteita.

Yksilöllistä käsityötä 

Toteu­tam­me kau­niit ja yksi­löl­li­set mit­ta­ti­laus­ka­lus­teet ja koko­nai­suu­det käsi­työ­nä lujal­la ammat­ti­tai­dol­la. Olem­me ylpei­tä ammat­ti­tai­dos­tam­me ja sei­som­me jokai­sen käsin­teh­dyn työ­vai­heen takana. 

Mit­ta­ti­laus­ka­lus­teet toteu­tam­me suun­nit­te­lus­ta toteu­tuk­seen ja aina asiak­kaan toi­vei­den mukaan. Teem­me kalus­tei­ta myös suun­nit­te­lu­toi­mis­toil­le sekä ark­ki­teh­ti­toi­mis­toil­le. Val­miit suun­ni­tel­mat ja kuvat ovat meil­le muka­via töi­tä, jos­sa pää­sem­me toteut­ta­maan eri­lai­siin koh­tei­siin suun­ni­tel­tu­ja kalusteita. 

Eri­lai­set soh­vat, pen­kit ja ser­mit ovat eri­koi­sa­laam­me. Kaik­ki tuot­teet, jos­sa tar­vi­taan ulko­nä­köä, kan­gas­ta ja käsi­työ­tai­toa ovat ehdot­to­mas­ti vah­vim­pia ja halu­tuim­pia tilaus­ko­ko­nai­suuk­sia. Myös täys­pui­set kalus­teet, kuten kaa­pis­tot, tasot ja lin­jas­tot, sekä kaik­ki muut, jois­sa tar­vi­taan puun ja mui­den mate­ri­aa­lin työs­tä­mis­tä, ovat meil­tä tilat­ta­via tuotteita.

Tai­ta­va suun­nit­te­li­ja osaa suun­ni­tel­la tilaan juu­ri oikean­lai­set mit­ta­ti­laus­ka­lus­teet, ja me toteu­tam­me ne. Käsi­työn lisäk­si meil­lä on tar­peen vaa­ties­sa oikean­lai­set koneet ja lait­teet, joten pys­tym­me vas­taa­maan asiak­kaan vaa­ti­vam­piin­kin toivomuksiin. 

Mit­ta­ti­laus­ka­lus­teet tuo­vat tilaan sel­keyt­tä ja luo­vat tilaan halu­tun tun­nel­man. Mit­ta­ti­laus­ka­lus­teet ovat eri­tyi­sen tär­kei­tä sil­loin, kun halu­taan panos­taa tilan ilmee­seen. Yri­tys­ti­lois­sa se tar­koit­taa yri­tyk­sen ima­goon sopi­via kalus­tei­ta aina soh­vis­ta isoi­hin kaap­pi­ko­ko­nai­suuk­siin. Mit­ta­ti­laus­ka­lus­teet saa­daan pie­nil­lä yksi­tyis­koh­dil­la tuke­maan halut­tua ima­goa ja tunnelmaa.

Toi­mi­tam­me eri­lai­set mit­ta­ti­laus­ka­lus­teet vii­meis­tel­tyi­nä, laa­dus­ta tin­ki­mät­tä. Ammat­ti­tai­toi­set ver­hoi­li­jat ja puuse­pät työs­tä­vät jokais­ta tuo­tet­ta kuin itsel­leen. Työ, työn­jäl­ki ja sovit­tu aika­tau­lu on meil­le kun­nia-asia, jois­sa emme suos­tu tinkimään. 

Mit­ta­ti­laus­ka­lus­teet ovat uniik­ke­ja tuot­tei­ta, jois­sa laa­du­kas käden­jäl­ki hive­lee sil­mää. Hyvä ideoin­ti ja suun­nit­te­lu­vai­he sekä ammat­ti­tai­toi­nen työ takaa­vat kau­niin lop­pu­tu­lok­sen. Tila ja käyt­tö­tar­ve muok­kaa mit­ta­ti­laus­ka­lus­teen suun­nit­te­lua. Hyvä suun­nit­te­li­ja ottaa kaik­ki sei­kat huo­mioon ja suun­nit­te­lee asiak­kaan toi­vei­den mukai­set kalusteet. 

Ver­ka Mes­ta­rit halu­aa pal­vel­la sinua, jol­la on idea, kuvat tai haa­ve juu­ri sinul­le sopi­vas­ta kalus­tees­ta. Meil­tä saat suun­nit­te­lun, toteu­tuk­sen ja asennuksen!

Tutus­tu myös ver­hoi­lu­pal­ve­luum­me.