Asuntovaunun sisustaminen – verhoilu uudistaa koko tilan ilmeen!

Ver­ka Mes­ta­rit ver­hoi­le­vat kai­ken­ko­kois­ten asun­toau­to­jen ja ‑vau­nu­jen sisä­ti­lat, istui­met sekä sel­kä­no­jat. Val­mis­tam­me lisä­pat­jat mit­ta­ti­lauk­se­na tar­pei­siin ja tilaan sopi­vik­si. Käy­täm­me mat­kai­lua­jo­neu­voil­le suun­nat­tu­ja, palo­tur­val­li­sia mate­ri­aa­le­ja sekä kan­kai­ta. Kun kysees­sä on kodin­omai­nen paik­ka, täy­tyy teks­tii­leis­tä löy­tyä sekä este­tiik­kaa että käy­tän­nöl­li­syyt­tä.  Help­po puh­dis­tet­ta­vuus on pie­nen, moni­käyt­töi­sen tilan a ja o. Asun­to­vau­nun sisus­ta­mi­nen pitää siis teh­dä tilan ja olo­suh­tei­den mukaisesti.

Asuntovaunun sisustus tehdään olosuhteet huomioiden.
Asun­toau­to tai ‑vau­nu tar­jo­aa monel­le kesä­ko­din. Sen sisus­tus kan­nat­taa teh­dä tila ja olo­suh­teet huomioiden.

Asuntovaunun sisustaminen – pikkukotisi ilme kertoo sinusta!

Kara­vaa­na­ril­le mat­kai­luau­to tai ‑vau­nu on ihan oikea koti. Sik­si mat­kai­lua­jo­neu­von sisus­ta­mi­nen on olen­nai­nen osa viih­ty­vyyt­tä. Kom­pak­tis­sa tilas­sa ver­hoi­lu altis­tuu ruo­an­lai­ton käryl­le sekä tah­roil­le, ulkoa kan­tau­tu­val­le lial­le ja yli­pää­tään elä­män jäl­jil­le. Kos­ka sade­päi­vi­nä tai liik­keel­lä olles­sa kaik­ki tapah­tuu samas­sa pie­nes­sä tilas­sa, on tär­ke­ää, että sisä­ti­lat ovat käyt­tö­kel­poi­set sekä sil­mää miel­lyt­tä­vät. Ver­hoi­lun uusi­mi­nen kohen­taa koko tilan ilmet­tä ja tuo lisää käy­tän­nöl­lis­tä käyttöikää.

Asun­toau­tois­sa kovim­mal­le koe­tuk­sel­le jou­tu­vat ajo­pen­kit. Pit­kiä reis­su­ja ajel­taes­sa rik­ki hin­kau­tu­nut, täy­tet­tä ulos pur­sot­ta­va istuin voi altis­taa selän vai­keal­le, ter­veyt­tä vahin­goit­ta­val­le ajoa­sen­nol­le. Rat­ken­nut pääl­li­nen pääs­tää istui­men sisään myös kos­teu­den, joka lyhen­tää nopeas­ti istui­men eli­ni­kää ja kulut­taa sisä­osat puh­ki. Ajois­tui­men ver­hoi­lus­sa ongel­maan kan­nat­taa­kin tart­tua mie­luum­min ajois­sa kuin lii­an myö­hään: pel­kän ver­hoi­lun uudis­ta­mi­sel­la mate­ri­aa­li­kus­tan­nuk­sis­ta sel­vi­ää huo­mat­ta­vas­ti edul­li­sem­min kuin koko istui­men uusimisessa.

Ammattitaidolla toteutettu verhoilu nostaa matkailuajoneuvosi arvoa

Eten­kin asun­toau­ton tai ‑vau­nun eteen­päin vuo­kraa­va osaa antaa arvoa ver­hoi­lun hel­pol­le puh­dis­tet­ta­vuu­del­le. Raik­kaan näköi­nen sisus­tus antaa vuo­kraa­jal­le heti kuvien perus­teel­la posi­tii­vi­sen vies­tin ajo­neu­von laa­dus­ta. Tyy­li­käs ulko­nä­kö tekee asun­toau­ton tai ‑vau­nun ylei­sil­mees­tä koko­nai­suu­des­saan hou­kut­te­le­van. Huo­lel­la toteu­tet­tu, tyy­li­käs ver­hoi­lu myös nos­taa ajo­neu­vo­si jälleenmyyntiarvoa.

Vuo­si­kym­me­niä van­hoi­hin ver­hoi­lui­hin on ehti­nyt tart­tua jo jos min­kä­lais­ta tuok­sua, tah­raa tai jopa homet­ta. Vau­nu tai auto on saat­ta­nut seis­tä tal­vi­kausi­na kyl­mäs­sä ja kos­teas­sa tilas­sa. Täl­lai­ses­sa tapauk­ses­sa jou­du­taan usein uusi­maan kan­kai­den lisäk­si myös istui­no­sien sisä­osat, mikä ei ammat­ti­ver­hoi­li­jal­le ole mikään ongel­ma. Jos ajan ham­paan naker­ta­maan vau­nuun on ehti­nyt pesiy­tyä ummeh­tu­nut tuok­su, saat­taa koko sisäil­ma kokea uuden raik­kaan hen­käyk­sen pel­käs­tään ver­hoi­lun koko­nais­val­tai­sel­la uusimisella.

Mittatilaustyöt juuri sinun ajoneuvoosi sopiviksi

Ver­ka Mes­ta­reil­la on osaa­vaa kät­tä loih­tia tar­pei­de­si mukai­nen, uudis­tu­nut ilme asun­toau­to­si- tai vau­nusi sisus­tuk­seen. Val­mis­tam­me istuin­ten ja sel­kä­no­jien pääl­li­set napa­kan tyy­lik­käik­si ja hel­pos­ti siis­tit­tä­vik­si. Ver­ka Mes­ta­reil­la on koke­mus­ta suo­si­tel­la juu­ri kul­loi­seen­kin käyt­töön sopi­vat, tur­val­li­set ja kes­tä­vät kan­kaat. Mit­ta­ti­lauk­se­na toteu­te­tut pat­jat pitä­vät huo­len, ettei säi­ly­tys- tai käyt­tö­on­gel­mia syn­ny edes ahtais­sa tilois­sa. Anna Ver­ka Mes­ta­rei­den var­mis­taa, että jokai­sel­le löy­tyy viih­tyi­sä ja muka­va tila pyö­ril­lä kul­ke­vas­ta kodistasi.