Julkisten tilojen kalusteiden verhoilu on kestävä ja ekologinen ratkaisu

Ovat­ko työ­paik­ka­si kalus­teet uusi­mi­sen tar­pees­sa? Van­ho­jen kalus­tei­den ver­hoi­lu on voi­nut rat­ke­ta sau­mois­taan tai kan­gas muu­ten kulua nuh­raan­tu­neen näköi­sek­si. Oli­si­kin aika piris­tää sekä huo­ne­ka­lun että koko tilan ilmettä.

Ver­hoi­lu tekee van­has­ta huo­ne­ka­lus­ta uuden­ve­roi­sen ja lisää sen käyt­töi­kää. Van­ho­jen kalus­tei­den ver­hoi­lu on myös eko­lo­gi­nen valin­ta ker­ta­käyt­tö­ku­lut­ta­mis­ta vas­taan. Nyky­ajan tren­di onkin ostaa vähem­män mut­ta laa­duk­kaam­paa sekä kotei­hin että jul­ki­siin tiloi­hin. Esi­mer­kik­si hyvin toteu­tet­tu audi­to­rion tuo­lien ver­hoi­lu tai yksit­täi­sen toi­mis­to­tuo­lin ver­hoi­lu on kes­tä­vä rat­kai­su niin kulu­tuk­sen kuin ympä­ris­tön­kin kannalta.

Jul­ki­siin tiloi­hin saa kalus­te­ver­hoi­lun avul­la tun­nel­maan sopi­vat kalusteet.

Kalusteiden verhoilu vaatii yksilöllistä suunnittelua

Jul­kis­ten tilo­jen kalus­teet muun­tau­tu­vat hyvin eri tilo­jen tar­pei­siin ja kes­tä­vät kovaa kulu­tus­ta. Taval­li­ses­ti nii­den run­ko pysyy pit­kään hyväs­sä kun­nos­sa ja ehjä­nä. Usein käy­kin niin, että ver­hoi­lu nuh­raan­tuu ja rat­ke­aa mut­ta run­ko pysyy jämäk­kä­nä ja käyttökelpoisena.

Kun kalus­te on raken­teel­li­ses­ti hyvä­run­koi­nen, se on jär­ke­vää ver­hoil­la. Jul­kis­ten tilo­jen kalus­tei­den ver­hoi­lu toteu­te­taan­kin pitäen sil­mäl­lä kalus­tei­den ensi­si­jais­ta käyt­tö­tar­koi­tus­ta. Oli­pa kysees­sä sai­raa­lan, teat­te­rin, hotel­lin tai ravin­to­lan kalus­teet, ver­hoi­lu vaa­tii kui­ten­kin yksi­löl­lis­tä suun­nit­te­lua niin ver­hoil­ta­van kalus­teen tyy­lin, iän kuin luon­teen­kin mukaisesti.

Kalusteiden verhoilu lähtee kankaan valinnasta.
Jul­kis­ten tilo­jen kalus­teet vaa­ti­vat kan­kail­ta pal­jon. Ver­hoi­lu­kan­kaan valin­nas­sa tulee kiin­nit­tää huo­mio­ta valon- ja kulu­tuk­sen­kes­toon sekä nyppyyntymiseen

Julkisten tilojen kalusteet vaativat verhoilukankaalta enemmän

Jul­ki­sis­sa tilois­sa ver­hoi­lu­kan­kai­den vaa­ti­muk­set eroa­vat huo­mat­ta­vas­ti kotien kalus­teis­sa käy­tet­tä­vien kan­kai­den vaa­ti­muk­sis­ta. Jul­ki­sis­sa tilois­sa ver­hoi­lu toteu­te­taan kan­kail­la, jot­ka kes­tä­vät tehok­kaas­ti kovaa kulu­tus­ta ja säi­lyt­tä­vät siis­tin ilmeen­sä vuo­des­ta toi­seen. Laa­duk­kaat ver­hoi­lu­kan­kaat ovat napa­koi­ta ja tiuk­ka­si­dok­si­sia, jol­loin ne eivät pääs­tä valoa juu­ri­kaan läpi.

Kun jul­ki­siin tiloi­hin vaa­li­taan kalus­tei­den ver­hoi­lu­kan­kai­ta, täy­tyy kiin­nit­tää huo­mio­ta kol­meen arvoon:

  • Ensim­mäi­sek­si jul­ki­sis­sa tilois­sa ver­hoi­lu­kan­kail­ta vaa­di­taan erit­täin hyvää valon­kes­toa, jol­loin kan­kai­den valon­kes­ton arvon tuli­si olla 6–8.
  • Toi­sek­si kulu­tus­kes­tä­vyy­del­tään ver­hoi­lu­kan­kai­den tuli­si täyt­tää erit­täin kor­kean vaa­ti­muk­sen kri­tee­rit, jol­loin nii­den tuli­si kes­tää vähin­tään 50 000 han­kaus­kier­ros­ta Mar­tin­da­le-mene­tel­män mukaisesti.
  • Kol­man­nek­si kan­kaan nyp­pyyn­ty­mi­sar­von tuli­si olla 4–5, jol­loin kan­gas ei käy­tän­nös­sä nyp­pyyn­ny ollenkaan.

Jul­kis­ten tilo­jen kalus­tei­den ver­hoi­lu tulee toteut­taa kan­kail­la, jot­ka kes­tä­vät eri­tyi­sen kovaa kulu­tus­ta, ovat help­po­hoi­toi­sia ja paloturvallisia.

Kalusteiden verhoilu vakuuttavasti Verka Mestareilta!

Ver­ka Mes­ta­rei­den ver­hoi­li­jat omaa­vat laa­jan ammat­ti­tai­don, jon­ka ansios­ta pys­tym­me hoi­ta­maan niin pie­nem­mät kuin suu­rem­mat­kin pro­jek­tit. Me teem­me sekä yksit­täis­ten toi­mis­to­tuo­lien ver­hoi­lut että aulan, odo­tus­ti­lan, neu­vot­te­lu­huo­neen, ravin­to­lan tai audi­to­rion tuo­lien verhoilut.

Me tie­däm­me, mitä huo­ne­ka­lu­jen ver­hoi­lul­ta vaa­di­taan tilois­sa, jois­sa asia­kas­vir­ta on run­sas ja kalus­tei­den tulee kes­tää hyvin­kin kovaa kulu­tus­ta. Teem­me työ­tä monien eri maa­han­tuo­jien laa­tu­kan­kail­la, kor­keal­la työn laa­dul­la ja suu­rel­la sydä­mel­lä. Näin voit olla var­ma, että työn­jäl­ki hive­lee silmiäsi.