Veneen sisustus uudistuu edukseen ammattilaisen käsissä

Kun venee­si kun­nos­tus tulee ajan­koh­tai­sek­si, ohjaa paat­ti­si Ver­ka Mes­ta­rei­den asian­tun­te­vaan huo­maan. Meil­tä saat mit­ta­ti­lauk­se­na vene­kuo­mut, pur­je­pus­sit sekä sata­ma­peit­teet. Kun­nos­tam­me huo­lel­la myös venee­si sisä­ti­lat: ver­hoi­lem­me sei­nät, katot ja kiin­teät kalus­teet. Uudis­tam­me vene­pen­kit ja ‑pat­jat tar­koi­tuk­sen­mu­kai­sil­la mate­ri­aa­leil­la. Takaam­me, että veneen sisus­tus tulee entis­tä upeam­pa­na kes­tä­mään tule­vat myrs­kyt ja mainingit!

Venee­seen kan­nat­taa vali­ta olo­suh­tei­siin sopi­vat kankaat.

Verhoilu raikastaa veneen sisustuksen ja nostaa käyttömukavuutta

Veneen ver­hoi­lu­työ on vaa­ti­vaa hom­maa, jos­sa kan­nat­taa aina kään­tyä ammat­ti­lai­sen puo­leen. Veneen sisus­tuk­sen yksi­löl­li­nen muo­toi­lu sekä ver­hoi­lu­kan­kaal­le ase­te­tut vaa­ti­muk­set teet­tä­vät enem­män töi­tä ja pään­vai­vaa kuin vaik­ka­pa koti­ta­louk­sien huo­ne­ka­lu­ver­hoi­lu. Veneen sei­nien ja katon ver­hoi­lus­sa oman haas­teen­sa tuo­vat sisä­ti­lo­jen ahtaus sekä eril­lai­set kaa­ret ja kupe­rat pin­nat. Ammat­ti­lai­sen käden­jäl­ki takaa laa­duk­kaan, veneen arvoa nos­ta­van lopputuloksen.

Pie­ni tila, jat­ku­va kos­teu­del­le altis­tu­mi­nen sekä vaih­te­le­vat sää­olo­suh­teet sane­le­vat sen, ettei veneen sisus­tuk­ses­sa käy­tet­tä­vien mate­ri­aa­lien valin­taan päde aivan samat sään­nöt kuin maa­kra­pu­jen vaih­toeh­toi­hin. Kos­teu­den ansios­ta teks­tii­lei­hin pesiy­tyy hel­pos­ti home sekä eri­lai­set mik­ro­bit. Ne teke­vät ver­hoi­luis­ta ikä­vän näköi­set tuo­den muka­naan myös mer­kit­tä­vää ter­veys­hait­taa. Teks­tii­lit tuok­su­vat pahal­le ja ovat epä­miel­lyt­tä­vät käyttää.

Uusi ver­hoi­lu rai­kas­taa veneen ilmeen koko­nai­suu­des­saan. Se var­mis­taa myös, että veneen sisäil­ma on jat­kos­sa entis­tä hel­pom­paa hen­git­tää. Siis­ti, nyky­ai­kai­nen veneen sisus­tus pal­ve­lee ren­tout­ta­vas­ta venei­lys­tä naut­ti­vaa mie­his­töä ja vieraita.

Veneen sisustus kannattaa tehdä huolellisesti.
Mate­ri­aa­lit ja muut tar­vik­keet vai­kut­ta­vat veneen yleisilmeeseen.

Siivouksella ja ilmanvaihdolla vähennät kosteuden aiheuttamia haittoja veneessä

Ennal­taeh­käi­se­mäl­lä teks­tii­lei­hin pesiy­ty­vää likaa ja kos­teut­ta takaat venee­si ver­hoi­lul­le pit­kän käyt­töiän. Tuo pat­jat ja peit­teet venee­seen vas­ta kau­den alus­sa ja huo­leh­di ne pois, mie­lui­ten läm­pi­mään ja ilmas­toi­tuun suo­jaan, aina hyvis­sä ajoin ennen kau­den päät­ty­mis­tä. Teks­tii­le­jä ei suo­si­tel­la säi­ly­tet­tä­väk­si tal­ven aika­na venees­sä. Mikä­li kui­ten­kin pää­dyt tähän rat­kai­suun, muis­ta huo­leh­tia veneen riit­tä­väs­tä ilmanvaihdosta.

Home ja bak­tee­rit tar­vit­se­vat ravin­toa elääk­seen. Sik­si perus­teel­li­nen sii­vous kevääl­lä ja syk­syl­lä sekä yllä­pi­to­sii­vous myös kau­den aika­na aut­ta­vat ehkäi­se­mään home­hait­to­jen syn­tyä. Kos­teus on jokai­sen vesil­lä viih­ty­vän ali­tui­nen rie­sa, mut­ta tehos­tet­tu ilman­vaih­to sekä pato­jen alle ase­tet­tu säle­poh­ja ovat teho­kei­no­ja, joil­la kos­teut­ta voi pyr­kiä vähentämään.

Vene­kuo­mut, sata­ma­pei­tot, pur­je­pus­sit ja muut pal­jaan tai­vaan alla ulkoi­le­vat teks­tii­lit jou­tu­va kes­tä­mään sateen ja rois­ke­ve­den lisäk­si lin­tu­jen ulos­tei­ta, irto­ros­kia sekä armot­ta pais­ta­vaa aurin­koa. Vene­teks­tii­lit on usein suo­jat­tu UV-valon hait­to­ja vas­taan, mut­ta pit­kä­ai­kai­ses­sa käy­tös­sä teks­tii­lin pin­ta ja värit haa­lis­tu­vat sekä hau­ras­tu­vat. Myös kuo­mut ja peit­teet tuli­si pes­tä ja irto­li­ka pois­taa säännöllisesti.

Pesun voi suo­rit­taa käsin, liu­ot­ti­met ja pai­ne­pe­su­ri rasit­ta­vat kuo­mua lii­kaa. Veden tuli­si olla haa­le­aa, ei kuu­maa, sil­lä kuu­ma vesi voi joh­taa kuo­mun kutis­tu­mi­seen. Kau­den lopuk­si kuo­mu tuli­si irrot­taa säi­ly­tyk­seen. Paras säi­ly­tys­ti­la on kui­va ja lämmin.

Hyväs­tä hoi­dos­ta huo­li­mat­ta veneen kuo­mut ja teks­tii­lit kai­paa­vat vää­jää­mät­tä uudis­tus­ta aika ajoin. Kään­nä kok­ka koh­ti suo­tui­sia tuu­lia – Ver­ka Mes­ta­rit saa­vat van­han­kin paa­tin sisus­tuk­sen lois­ta­maan taas aivan uudel­la tavalla!