Kalusteverhoilut

Kaluste-
verhoilut

Ver­hoi­lu tuo kalus­teel­le ilmet­tä ja tyy­liä. Kan­gas­va­lin­noil­la ja ver­hoi­lun tyy­lil­lä voi­daan vai­kut­taa pal­jon koko tilan ilmee­seen. Eri­lai­set soh­vat, tuo­lit ja muut kalus­teet saa­vat ver­hoi­li­jan kädes­sä koko­naan uuden elä­män. Ammat­ti­tai­toi­nen ver­hoi­li­ja saa kalus­teet näyt­tä­mään juu­ri sil­tä kuin asia­kas halu­aa. Huo­ne­ka­lu­jen ver­hoi­lu­kan­kaat, nii­den kuo­sit ja laa­tu ovat tär­kei­tä ver­hoi­lun kri­tee­rei­tä. Eri­lai­set värit, kuviot ja struk­tuu­rit tuo­vat kalus­tei­siin hen­keä ja luon­net­ta. Ver­hoi­lu­kan­gas on siis pait­si peh­men­tä­mäs­sä myös elä­vöit­tä­mäs­sä tai rau­hoit­ta­mas­sa kalus­teen ilmet­tä. Samal­la ver­hoi­lu­kan­kaat toi­mi­vat akus­ti­si­na ele­ment­tei­nä. Nah­ka­ver­hoi­lu tuo tyy­liä ja laa­tua kalusteelle.

Ver­ka Mes­ta­rei­den ver­hoo­mo tar­jo­aa tasok­kaan ja vii­meis­tel­lyn ver­hoi­lu­pal­ve­lun. Kai­ken teke­mi­sem­me taka­na on into­hi­mo, jos­ta nousee halu teh­dä laa­duk­kaas­ti sekä kyky kes­kit­tyä ompe­lu­ko­neen ja kan­gas­pak­ko­jen äärel­le. Käsi­työ­nä teh­tä­vä ver­hoi­lu on tai­de­la­ji, jos­sa pää, kädet ja sydän teke­vät yhteistyötä. 

Van­hat huo­ne­ka­lut ja eri­lai­set jul­ki­ti­la­ka­lus­teet vaa­ti­vat usein enti­söin­tiä. Huo­ne­ka­lu­jen ver­hoi­lu on yksi tapa enti­söi­dä. Huo­ne­ka­lu­kan­kaat on suun­ni­tel­tu kes­tä­mään kovaa­kin kulu­tus­ta. Laa­du­kas kan­gas ei veny ja nyp­pyyn­ny käy­tös­sä, vaan sen pin­ta säi­lyt­tää ryh­tin­sä ja ilmeen­sä vuo­des­ta toiseen.

Käy­täm­me ver­hoi­lus­sa aina laa­duk­kai­ta mate­ri­aa­le­ja. Sisus­tus­kan­kaat, ver­hoi­lu­kan­kaat ja kaik­ki muut ver­hoi­lu­tuot­teet on valit­tu tar­kas­ti. Kau­niit ja kes­tä­vät kan­kaat sekä ver­hoi­lu­tar­vik­keet ammat­ti­lais­ten työs­tä­mi­nä takaa­vat näyt­tä­vän, käy­tän­nöl­li­sen ja aikaa kes­tä­vän lopputuloksen.

Kon­sep­tim­me on sel­keä. Tar­joam­me paras­ta asian­tun­te­mus­ta ja laa­tua koko­nais­val­tai­ses­ti. Suu­rel­la innok­kuu­del­la ja yhteis­työl­lä takaam­me vii­meis­tel­lyn lop­pu­tu­lok­sen. Hoi­dam­me suun­nit­te­lun, kul­je­tuk­set, toteu­tuk­sen, asen­nuk­sen ja tar­vit­taes­sa väli­va­ras­toin­nin. Tämä tar­koit­taa asiak­kaal­le mah­dol­li­sim­man vai­va­ton­ta pal­ve­lua. Emme säi­käh­dä suu­ria­kaan työ­mai­ta ja kalus­te­mää­riä, sil­lä meil­lä on tilaa ja osaa­via tekijöitä.

Nimi Ver­ka Mes­ta­rit tar­koit­taa tark­kuut­ta ja omis­tau­tu­mis­ta kan­kai­den äärel­lä. Ver­hoil­ta­vat kalus­teet tut­ki­taan ja suun­ni­tel­laan huo­lel­la, jot­ta lop­pu­tu­los on sel­lai­nen, mitä sinä meil­tä odotat.