Auton verhoilu

Auton ver­hoi­lu voi olla auton penk­kien kor­jaa­mis­ta tai laa­jem­min koko auton kan­gas­pin­to­jen kor­jaa­mis­ta tai uusi­mis­ta. Van­han­kin auton ilme rai­kas­tuu, kun sen ver­hoi­lut huol­le­taan ja kun­nos­te­taan. Ver­ka Mes­ta­rit huo­leh­ti­vat alus­ta asti sii­tä, että asiak­kaan ajo­neu­vo kor­ja­taan huo­lel­li­ses­ti ja ammat­ti­tai­dol­la. Ja rakkaudella.

Auton sisus­tan ver­hoi­lu toteu­te­taan Ver­ka Mes­ta­reil­la aina läm­pi­mis­sä sisä­ti­lois­sa, jol­loin uudet pin­nat eivät jou­du säi­den armoil­le työn aika­na. Ver­hoi­lun jäl­keen asiak­kaam­me saa auton­sa tai muun ajo­neu­von­sa takai­sin raik­kaa­na ja siistinä.

Van­han auton ver­hoi­lu vaa­tii omis­tau­tu­mis­ta ja auton his­to­rian arvos­ta­mis­ta. Ammat­ti­tai­toi­nen ver­hoi­li­ja tun­tee van­han auton hen­gen, ja osaa ver­hoil­la ajan pati­noi­mat pen­kit ja muut pin­nat ilman että van­han auton tun­nel­ma rik­koon­tuu. Van­him­mis­sa autois­sa ver­hoi­lu­ma­te­ri­aa­lit ovat useim­mi­ten puu­ta, nah­kaa ja rautaa. 

Usein van­ho­jen auto­jen penk­kien ver­hoi­lus­sa käy­te­tään aitoa nah­kaa tai kei­no­nah­kaa. Nah­ka antaa autol­le arvok­kuut­ta. Sen pin­ta tekee myös pen­keis­tä miel­lyt­tä­vät ja hel­pot pitää puh­taa­na. Auton ver­hoi­lu tuo autol­le lisä­ar­voa, kun se on toteu­tet­tu ammat­ti­tai­dol­la ja laa­duk­kail­la materiaaleilla.

Auton ver­hoi­lun kor­jaus on ammat­ti­lai­sel­le tark­kaa työ­tä. Auton ver­hoi­lu voi­daan myös uusia koko­naan. Ver­hoi­lun kor­jaa­mi­nen voi olla vaik­ka pel­kän kus­kin pen­kin ver­hoi­lun uusi­mis­ta tai van­han korjaamista.

Veneen ver­hoi­lu on pit­käl­ti saman­lais­ta kuin auton ver­hoi­lu­kin. Veneen ver­hoi­lus­sa usein van­hat ver­hoi­lut ovat kär­si­neet kosteudesta.

Ver­hoi­lus­sa onkin eri­tyi­sen tär­ke­ää pois­taa aina kaik­ki van­hat ver­hoi­lut ja tut­kia nii­den alla ole­vat raken­teet, että ne ovat kun­nos­sa. Tar­vit­taes­sa ver­hoi­li­jam­me kor­jaa­vat myös raken­tei­ta ja mui­ta osia.

Ver­ka Mes­ta­reil­la on koke­mus­ta eri­lai­sis­ta venei­den ver­hoi­luis­ta aina pur­je­kan­kai­den kor­jaa­mi­ses­ta veneen penk­kien verhoiluun.

Moot­to­ri­pyö­rän satu­lan kun­to on tär­keä osa moot­to­ri­pyö­räi­lyn muka­vuut­ta. Oikean muo­toi­nen ja ver­hoi­luil­taan eheä satu­la tun­tuu hyväl­tä pit­käl­lä­kin ajomatkalla.

Moot­to­ri­pyö­rien ver­hoi­lus­sa käy­te­tään hyvin usein nah­kaa. Nah­ka kes­tää hyvin käy­tös­sä ja on miel­lyt­tä­vä ja help­po pitää puhtaana.

Ajoneuvoverhoilupalveluumme kuuluvat

  • eri­lais­ten auto­jen, venei­den ja moot­to­ri­pyö­rien penk­kien ver­hoi­lut ja korjaukset
  • auton penk­kien peh­mus­tei­den kove­tuk­set, muo­toi­lut ja korjaukset
  • auto­jen nahkaverhoilut 
  • kat­to­ver­hoi­lut
  • van­ho­jen auto­jen ulko­kat­to­jen kor­jaa­mi­set: avoau­tot, rät­ti­ka­tot, vinyy­li­ka­tot ja kangaskuomut

Korjaamme myös

  • kuor­ma- ja rek­ka-auto­jen penkit
  • tru­kin istuimet/penkit
  • moot­to­ri­kelk­ko­jen satulat
  • venei­den pen­kit ja patjat
  • jul­kis­ten tilo­jen ver­hoi­lut, kuten esi­mer­kik­si kam­paa­mo­tuo­lit, hie­ron­ta­pöy­dät, ham­mas­lää­kä­rin tuo­lit, ravin­to­la­ka­lus­teet, ravin­to­la­tuo­lit ja teatteripenkit 

Mui­ta ver­hoi­li­joit­tem­me mie­len­kiin­non koh­tei­ta ovat museoau­tot, jenk­ki­au­tot ja muut­kin van­hat autot. Autam­me mie­lel­läm­me näi­den ver­hoi­luun liit­ty­vis­sä asioissa.

Kai­paa­ko ajo­neu­vo­si ver­hoi­lut kor­jaa­mis­ta tai koko­naan uusia mate­ri­aa­le­ja? Pitäi­si­kö auto­si penk­kien peh­mus­tei­ta tai veneen istui­mia kun­nos­taa ja ver­hoil­la? Onko sinul­la museoau­to, jol­le tar­vit­si­sit entis­tä ehom­mat ver­hoi­lut? Oli­pa ver­hoi­lun tar­ve mil­lai­nen tahan­sa, ota yhteyt­tä! Ver­ka Mes­ta­rit kor­jaa ja ver­hoi­lee kai­ken ammat­ti­tai­dol­la ja sydämellä.

Ota yhteyt­tä!