Oululaista osaamista ja käsityötä

Verhoilut ja mittatilauskalusteet osaavien ammattilaisten käsissä

Verhoilut ja mittatilaus-
kalusteet osaavien ammattilaisten käsissä

Ver­ka Mes­ta­rit on vuo­si­kym­me­niä kart­tu­neen koke­muk­sen ja nuo­rek­kaan innos­tuk­sen käden­pu­ris­tus. Pal­ve­luk­ses­sam­me työs­ken­te­lee alan van­ho­ja kon­ka­rei­ta ja näl­käi­siä nuo­ria, jot­ka yhdes­sä ovat kehit­tä­neet Ver­ka Mes­ta­rei­den pal­ve­lu­ko­ko­nai­suu­den. Yri­tyk­sen taus­tal­la ja vetu­rei­na toi­mi­vat Oulun ainoa ver­hoi­li­ja­mes­ta­ri Sep­po Jaa­ko­la sekä kol­men­kym­me­nen vuo­den ajan ver­hoi­li­ja­na ja kalus­te­asian­tun­ti­ja­na työs­ken­nel­lyt Mark­ku Jussila.

Löy­dät mei­dät Oulus­ta, Limin­gan­tul­lis­ta. Ter­ve­tu­loa vierailulle!

Palvelumme

Mittatilaus-
kalusteet

– jul­ki­set tilat
– suun­nit­te­li­jat ja arkkitehdit
– kalustetoimittajat

Kaluste-
verhoilut

– hotel­lit
– ravintolat
– akustoverhoilut

Auton verhoilukankaat valitaan tyyliin sopivasti.

Ajoneuvo-
verhoilut

– veneet
– autot ja moottoripyörät
– moottorikelkat

Suunnittelusta toteutukseen

Koko­nais­val­tai­sen pal­ve­lum­me ansios­ta yhteis­työ kans­sam­me sujuu vai­vat­to­mas­ti.
Tavoit­tee­nam­me on aina asiak­kaam­me tyy­ty­väi­syys lopputulokseen!

SUUNNITTELU 

VALMISTUS 

Verkamestarit-logoAsset 2

VARASTOINTI 

Verkamestarit-logoAsset 1

KULJETUS 

ASENNUS 

SUUNNITTELU 

VALMISTUS 

Verkamestarit-logoAsset 2

VARASTOINTI 

Verkamestarit-logoAsset 1

KULJETUS 

ASENNUS 

Meistä

“Halu kehit­tyä, kehit­tää ja kan­nus­taa mui­ta on ollut niin vah­va, että olem­me täs­sä, suu­rel­la into­hi­mol­la teke­mäs­sä juu­ri sitä, mitä asiak­kaam­me tarvitsevat.”

Ver­hoo­mo, joka tekee vain paras­ta – Ver­ka Mes­ta­rit. Meil­lä tait­tu­vat niin kan­gas, nah­ka kuin puu­kin mitä upeam­mik­si koko­nai­suuk­sik­si kau­nii­ne yksi­tyis­koh­ti­neen. Ammat­ti­tai­toi­set ver­hoi­li­jam­me ja tai­ta­vat puusep­päm­me saa­vat aikaan juu­ri sitä, mitä ver­hoi­luil­ta ja kalus­teil­ta tar­vit­set. Toteu­tam­me isot­kin pro­jek­tit käsi­työ­nä mut­ta nyky­ai­kai­sia lait­tei­ta tehok­kaas­ti hyödyntäen.

Halu kehit­tyä, kehit­tää ja kan­nus­taa mui­ta on ollut niin vah­va, että olem­me täs­sä, suu­rel­la into­hi­mol­la teke­mäs­sä juu­ri sitä, mitä asiak­kaam­me tar­vit­se­vat. Asiak­kaa­nam­me saat täy­den pal­ve­lun. Yri­tyk­sem­me voi­ma­te­ki­jöi­tä ovat yhteis­työ, yhteen hii­leen puhal­ta­mi­nen ja ylpeys ammat­ti­tai­dos­ta. Näin kon­sep­tim­me on hiou­tu­nut timant­ti­sek­si, ja voim­me sei­soa teke­mi­sem­me taka­na jokai­sen työ­vai­heen aika­na. Ver­hoo­mo­pal­ve­lu ja mit­ta­ti­laus­ka­lus­tei­den yhteen­so­vit­ta­mi­nen on ollut voi­ma, jol­la olem­me pys­ty­neet pal­ve­le­maan asiak­kai­ta entis­tä kat­ta­vam­mal­la palvelulla.

Onko unel­mien­ne kalus­te vas­ta aja­tus­ta­sol­la? Tai­ta­vat suun­nit­te­li­jam­me luon­nos­te­le­vat idean­ne, min­kä jäl­keen toteu­tam­me kalus­teet teil­le sopi­vik­si. Van­hat kalus­teet saa­vat uuden ilmeen, kun ver­hoi­lem­me ne laa­duk­kail­la kan­kail­la. Näin saat­te van­hois­ta kalus­teis­ta tilaan ja tyy­liin sopi­vat, ja kalus­tei­den käyt­töi­kä pite­nee eko­lo­gi­ses­ti ja käytännöllisesti.

Autam­me muu­ten myös tilo­jen­ne akus­toin­nis­sa! Pal­ve­lem­me jokai­ses­sa tilan­tees­sa asia­kas­läh­töi­ses­ti ihmi­siä, kalus­tei­ta ja tilo­ja kun­nioit­taen. Toi­mim­me aina sovi­tus­sa aika­tau­lus­sa laa­dus­ta tin­ki­mät­tä, kuten asiak­kaam­me ker­to­vat. Toi­mi­va tilam­me Limin­gan­tul­lis­sa Oulun kes­kus­tan tun­tu­mas­sa mah­dol­lis­taa otta­maan isot­kin tilauk­set vas­taan ympä­ri Suo­men. Ota yhteyt­tä – kuu­lem­me mie­lel­läm­me sinusta!