Auton verhoilukankaat tuunaavat tyylin juuri niin kuin pitää

Kun auton ver­hoi­lu­kan­kaat ovat kulu­neet tai halu­taan uudis­taa auton sisä­ti­lo­jen ilmet­tä, voi­daan uusi­mal­la auton ver­hoi­lu piris­tää tehok­kaas­ti auton tyy­liä, lisä­tä muka­vuut­ta ja tuo­da ajo­neu­vol­le lisä­ar­voa. Huo­lel­li­nen suun­nit­te­lu, laa­duk­kaat auton ver­hoi­lu­kan­kaat ja ver­hoi­lun tyy­li vai­kut­ta­vat mer­kit­tä­väs­ti niin uuden kuin van­han­kin auton sisä­ti­lo­jen ilmeeseen.

Auton verhoilukankaat valitaan tyyliin sopivasti.
Auton ver­hoi­lu­kan­kaat voi­daan vali­ta alku­pe­räi­sen tyy­lin mukaan tai sit­ten niil­lä voi­daan luo­da ihan uusi ilme.

Vanhan auton verhoilu muistuttaa perinteistä huonekaluverhoilua

Van­hem­pien auto­jen istui­mien ver­hoi­lu muis­tut­taa nii­den raken­teen ja mate­ri­aa­lien vuok­si perin­teis­tä huo­ne­ka­lu­ver­hoi­lua. Uudem­pien auto­jen pen­keis­sä tek­niik­ka on muut­tu­nut taas siten, että mate­ri­aa­li vale­taan usein muot­ti­va­lui­na yhdek­si pake­tik­si. Nyky­ai­kais­ten auto­jen istui­met sisäl­tä­vät myös pal­jon elekt­ro­niik­kaa ja tur­va­tek­niik­kaa, joten auton istui­men ver­hoi­lu tuli­si aina jät­tää asi­aan pereh­ty­neen ammat­ti­lai­sen hoidettavaksi.

Auton istui­mia ver­hoil­taes­sa sel­vi­te­tään ensim­mäi­sek­si se, miten ver­hoi­lu voi­daan toteut­taa. Halu­taan­ko ver­hoi­lul­la vaa­lia van­haa, piris­tää sisäil­met­tä, tuu­na­ta tyy­liä katu-uskot­ta­vam­mak­si vai halu­taan­ko istui­met saa­da ensi­si­jai­ses­ti käyttökelpoisiksi.

Auton ver­hoi­lu on ver­hoi­li­jal­le­kin var­sin kovaa työ­tä. Auton ver­hoi­lu­kan­kaat ja nii­den käsit­te­ly ei niin­kään tuo­ta ongel­maa, vaan ver­hoil­ta­van mate­ri­aa­lin irrot­ta­mi­nen käsit­te­lyä var­ten vaa­tii eri­tyis­tä kär­si­väl­li­syyt­tä. Usein pel­kän pen­kin irrot­ta­mi­nen voi vaa­tia pal­jon­kin työtä.

Ver­ka Mes­ta­rit pys­ty­vät toteut­ta­maan monen tasoi­sia koh­tei­ta. Koh­teet voi­vat vaih­del­la yksit­täi­ses­tä kus­kin pen­kin kor­jaa­mi­ses­ta ja ver­hoi­lus­ta aina koh­tei­siin, jois­sa auton ver­hoi­lu­kan­kaat uusi­taan koko­nai­suu­des­saan ja ver­hoi­lu hoi­de­taan huo­lel­li­ses­ti halu­tun tyy­lin mukaan.

Koke­nut ver­hoi­li­ja ais­tii van­han auton hen­gen ja ver­hoi­lee his­to­ri­aa näh­neet pen­kit ja muut pin­nat ajan hen­keä kunnioittaen.

Auton verhoilukankaat valitaan auton henkeä kunnioittaen

Van­han auton ver­hoi­lu vaa­tii laa­jaa koke­mus­ta, näke­mys­tä ja auton his­to­rian tun­te­mis­ta. Koke­nut ver­hoi­li­ja ais­tii van­han auton hen­gen ja ver­hoi­lee his­to­ri­aa näh­neet pen­kit ja muut pin­nat ajan hen­keä kun­nioit­taen. Van­han auton ver­hoi­lu­kan­kaat vali­taan var­sin usein joko nah­kai­se­na tai kei­no­nah­kai­se­na. Toki täy­del­lis­tä autent­ti­suut­ta tavoi­tel­taes­sa voi­daan pää­tyä myös vaik­ka luon­non­kui­tui­siin verhoilukankaisiin.

Nah­ka tuo mate­ri­aa­li­na arvok­kuut­ta, sen pin­ta on miel­lyt­tä­vä, hyl­kii luon­nos­taan likaa ja on help­po pitää puh­taa­na. Nah­ka ja kei­no­nah­ka ovat kulu­tus­kes­tä­viä mate­ri­aa­le­ja, jot­ka kes­tä­vät tehok­kaas­ti aikaa ja istu­mis­ta. Kei­no­nah­kat ovat usein palo‑, home- ja UV-suo­jat­tu­ja ja niil­lä on monia mui­ta­kin suo­jaa­via omi­nai­suuk­sia. Kei­no­nah­ka on napak­kaa, mut­ta tai­pui­saa ja sil­lä on hyvä pak­kas­kes­tä­vyys myös Suo­men olosuhteissa.

Auton verhoilukankaat valitaan kestämään ympärivuotista käyttöä

Ver­hoi­lu­kan­kai­den kulu­tus­kes­tä­vyys tulee olla riit­tä­vän kor­kea. Ver­hoi­lu­kan­kai­den han­kauk­sen­kes­to mää­ri­tel­lään euroop­pa­lai­sen stan­dar­din mukai­ses­ti Mar­tin­da­le-mene­tel­mäl­lä, jos­sa han­kauk­sen­kes­ton perus­vaa­ti­mus on vähin­tään 15 000, kor­kea vaa­ti­mus 25 000 ja erit­täin kor­kea vaa­ti­mus 50 000 han­kaus­kier­ros­ta. Auton istui­mis­sa ver­hoi­lu­kan­kai­den tuli­si täyt­tää vähin­tään kor­kean vaa­ti­muk­sen kriteerit.

Laa­duk­kaat ver­hoi­lu­kan­kaat ovat tiuk­ka­si­dok­si­sia ja napa­koi­ta kankaita.

Ajo­neu­vo­jen ver­hoi­lu­kan­kaat ovat hyvin alt­tii­na aurin­gon sätei­lyl­le, joten ver­hoi­lu­kan­kail­ta vaa­di­taan erit­täin hyvää valon­kes­toa. Täl­löin valon­kes­ton arvon tuli­si olla 6–8. Laa­duk­kaat ver­hoi­lu­kan­kaat ovat tiuk­ka­si­dok­si­sia ja napa­koi­ta kan­kai­ta. Kei­no­kui­tui­set ver­hoi­lu­kan­kaat ovat kes­tä­viä ja help­po­hoi­toi­sia vaih­toeh­to­ja autoi­hin. Polyes­te­ris­ta val­mis­tet­tu lami­noi­tu ver­hoi­lu­kan­gas tar­jo­aa sile­ää kudot­tua pin­taa, ja perin­tei­nen lin­ja-autoplyy­si taas taat­tua tyy­liä kulu­tus­kes­tä­vyy­des­tä tinkimättä.

Verhoilukankaat Oulu – laadukkaasti Verka Mestareilta!

Ver­ka Mes­ta­rit tar­joa­vat laa­duk­kaim­mat auton ver­hoi­lu­kan­kaat niin uusiin, van­hoi­hin kuin tuning-autoi­hin­kin. Ver­hoi­lu­kan­kaat voi­daan vali­ta ylei­ses­ti myös vas­taa­maan eri auto­merk­kien alku­pe­räi­siä mate­ri­aa­le­ja. Toi­saal­ta voi­daan vali­ta mah­dol­li­sim­man autent­ti­nen vaih­toeh­to vas­taa­maan vaik­ka van­han kupla­volk­ka­rin penk­kien ulkoasua.

Ver­ka Mes­ta­rien ver­hoi­li­jat omaa­vat rau­tai­sen ammat­ti­tai­don, jon­ka tur­vin van­han­kin auton ilme kir­kas­tuu, kun sen sisä­pin­to­jen ver­hoi­lut huol­le­taan, kun­nos­te­taan ja uusi­taan huo­lel­li­ses­ti. Auton ver­hoi­lu­kan­kaat Oulu, löy­dät hel­pos­ti ja laa­duk­kaas­ti Ver­ka Mes­ta­reil­ta!