Ajoneuvoverhoilu lisää mukavuutta ja tuo autollesi juuri oikean ilmeen

Rik­ki­näi­nen ajo­neu­von penk­ki ei ole pel­käs­tään kos­meet­ti­nen ongel­ma. Ehjäl­lä ver­hoi­lul­la on mer­kit­tä­vä vai­ku­tus ajo­neu­von tur­val­li­suu­teen sekä käyt­tö­mu­ka­vuu­teen. Ver­hoi­lu tulee uskoa osaa­viin käsiin: oikeaop­pi­nen ajo­neu­vo­ver­hoi­lu var­mis­taa, että istui­men tur­va­lait­teet toi­mi­vat kun­nos­tuk­sen jäl­keen juu­ri niin kuin pitääkin.

Rikkinäinen auton penkki näkyy selän terveydessä

Rik­ki­näi­nen ja ris­paan­tu­nut auton tai työ­ko­neen penk­ki vai­kut­taa ajo­mu­ka­vuu­teen. Rat­kea­mat kan­nat­taa­kin kor­jaut­taa heti, ennen kuin nir­hau­ma alkaa pus­ke­maan pen­kin täyt­tei­tä ulos­päin. Epä­ta­sai­sek­si tyh­jen­ty­neel­lä pen­kil­lä istues­sa kul­jet­ta­ja jou­tuu pakos­ta­kin jän­nit­tä­mään, mikä taas aset­taa selän kie­roon ja aiheut­taa kipua.

Ver­ka Mes­ta­rei­den suo­rit­ta­ma muu­ta­man tun­nin kor­jaus ei käy kal­liik­si ja muka­val­la istui­mel­la on huo­mat­ta­vas­ti hel­pom­paa tait­taa tule­vat kilo­met­rit. Sinun ei tar­vit­se teh­dä ajo­neu­vo­ver­hoi­lua var­ten mitään esi­val­mis­te­lu­ja: aja meno­pe­li­si aamul­la meil­le ja hae val­mii­na ilta­päi­väl­lä pois. Kor­jaam­me hiu­tu­neen kan­kaan tai uusim­me tar­peen mukaan pen­kin täyt­tei­tä myöten.

Ajoneuvoverhoilu moottoripyöriin ja ‑kelkkoihin

Moot­to­ri­pyö­rien tai ‑kelk­ko­jen istui­mes­sa rat­kea­mat tuli­si pai­ka­ta kii­rei­ses­ti. Kos­ka istuin on jat­ku­vas­ti sääl­le altis, pää­see kos­teus rik­ki­näi­ses­tä sau­mas­ta välit­tö­mäs­ti sisään tur­me­le­maan peh­mus­teet. Kaut­taal­taan kas­tu­nut istuin ei tah­do kui­vua kun­nol­la, mikä tekee ajos­ta epä­mu­ka­vaa. Istui­men kun­to vai­kut­taa myös moot­to­ri­pyö­rän tai ‑kel­kan jälleenmyyntiarvoon.

Kos­ka istuin on jat­ku­vas­ti sääl­le altis, pää­see kos­teus rik­ki­näi­ses­tä sau­mas­ta välit­tö­mäs­ti sisään tur­me­le­maan pehmusteet.

Usein moot­to­ri­pyö­rän penk­ke­jä halu­taan myös muo­ka­ta sopi­maan käyt­tä­jäl­leen parem­min istu­vak­si. Moot­to­ri­pyö­rän pen­kin ver­hoi­lus­sa voi myös käyt­tää luo­vuut­ta tai mie­li­ku­vi­tus­ta. Kus­to­moi­tu penk­ki takaa prät­käl­le­si yksi­löl­li­sen ilmeen.

Auton istuimen verhoilun saa tehdä vain asiaan perehtynyt ammattilainen

Oma­toi­mi­ses­ti nyky­ai­kai­sia auton istui­mia ei mis­sään nimes­sä tuli­si kor­ja­ta. On toden­nä­köis­tä, että tee-se-itse-hen­ki­sel­lä teip­pauk­sel­la tai ompe­lul­la onnis­tuu vain kuro­maan rat­kea­man lisäk­si umpeen istui­men tur­va­tyy­ny­me­ka­nis­mit. Sin­ne päin teh­ty työ voi aiheut­taa jopa suu­rem­man ris­kin kuin tur­va­tyy­ny­jen puut­tu­mi­nen. Vir­heel­li­ses­ti teh­ty­jen ompe­luk­sien vuok­si tur­va­tyy­ny saat­taa lau­e­ta täy­sin vää­räs­sä kul­mas­sa, mikä pahim­mil­laan voi aiheut­taa hal­vauk­seen joh­ta­van iskun sel­kä­ran­kaan. Ver­ka Mes­ta­reil­la on ammat­ti­tai­toa ja sel­keä tie­toa sii­tä, kuin­ka istui­men uusi­mi­nen tai kan­kai­den kor­jaa­mi­nen totu­te­taan tur­va­lait­tei­den toi­min­taa estämättä.

On toden­nä­köis­tä, että tee-se-itse-hen­ki­sel­lä teip­pauk­sel­la tai ompe­lul­la onnis­tuu vain kuro­maan rat­kea­man lisäk­si umpeen istui­men turvatyynymekanismit.

Nyky­ai­kais­ten auto­jen lisäk­si ver­hoi­lem­me museoau­to­ja sekä tun­ning-tyyp­pi­siä näyt­te­ly­au­to­ja. Kat­sei­ta kerää­vien auto­jen koh­dal­la on eri­tyi­sen tär­ke­ää, että muka­vuu­den lisäk­si ver­hoi­lu hive­lee myös kat­so­jan esteet­tis­tä sil­mää. Ver­ka Mes­ta­rei­den Sep­po Jaa­ko­lan toteut­ta­mat kus­to­moi­tu­jen auto­jen ver­hoi­lut ovat kerän­neet usei­ta pal­kin­to­ja koti­mai­sis­sa auto­har­ras­ta­jien näyttelyissä.

Aidot mate­ri­aa­lit, ajo­neu­vo­koh­tai­nen muo­toi­lu sekä vii­meis­tel­lyt yksi­tyis­koh­dat ovat asioi­ta, jot­ka tuo­vat arvoa­jo­neu­vol­le­si juu­ri oikean­lai­sen ilmeen. Jos museoau­to­si van­ha ver­hoi­lu on edes osit­tain tal­les­sa, toi­mii se hyvä­nä mal­li­na tule­val­le uudis­tuk­sel­le: älä siis pura ver­hoi­lua oma­toi­mi­ses­ti pois ennen kuin olet ollut yhtey­des­sä Ver­ka Mes­ta­rei­hin.