Veneen kuomu – näin Verka Mestarit sen tekevät

Ver­ka Mes­ta­rit kor­jaa­vat van­ho­ja veneen kuo­mu­ja, sekä val­mis­ta­vat nii­tä aivan alus­ta asti. Laa­duk­kaat mate­ri­aa­lit sekä huo­lel­li­nen työn­jäl­ki ovat takuu­na kes­tä­väl­le kuo­mul­le. Veneen kuo­mun kor­jaus on usein jär­ke­vin vaih­toeh­to uuden han­kin­nal­le. Mikä­li veneen kuo­mun run­ko on kun­nos­sa, voi­daan sen ympä­ril­le val­mis­taa asiak­kaan toi­vei­den mukai­nen veneen kuo­mu ikku­noi­neen sekä irro­tet­ta­vi­ne seinineen.

Veneen kuomu monipuolistaa sen käyttöä

Venee­seen kuin venee­seen voi­daan halut­taes­sa lisä­tä kuo­mu. Par­hai­ten sen val­mis­ta­mi­nen onnis­tuu venee­seen, jos­sa on aikai­sem­min ollut kuo­mu, joten se voi­daan kiin­nit­tää edel­li­sen tilal­le. Veneen kuo­mun lisää­mi­nen onnis­tuu kui­ten­kin hyvin myös sel­lai­seen venee­seen, jos­sa ei aikai­sem­min kuo­mua ole ollut. Täl­löin vain kuo­mun tule­va sijain­ti, kiin­ni­tys­me­ka­nis­mi sekä mal­li tulee miet­tiä tar­koin enne uuden valmistamista.

Veneen kuo­mut jou­tu­vat koval­le rasit­teel­le – aurin­gon UV-sätei­ly, tuu­li, hiek­ka sekä muut pölyt kulut­ta­vat kuo­mun pin­taa sekä sau­maom­pe­lei­ta. Myös run­ko saat­taa ajan oloon tai­pua voi­mak­kai­den tuul­ten ansios­ta. Veneen kuo­mun ikku­nat (läpi­nä­ky­vät muo­vio­sat) kulu­vat ajan myö­tä rus­keh­ta­vik­si ja läpi­nä­ky­mät­tö­mik­si. Kulu­nut veneen kuo­mu latis­taa koko veneen ilmet­tä ja saa sen näyt­tä­mään van­hal­ta ja arvottomalta.

Uuden, raik­kaan kuo­mun myö­tä koko vene saa uuden­lais­ta ilmet­tä. Moni­puo­lis­ten väri­vaih­toeh­to­jen sekä kuo­mun mal­lien avul­la veneen ilmet­tä voi­daan muut­taa jo hyvin­kin mer­kit­tä­väs­ti. Siis­ti­pin­tai­nen ja rai­kas veneen kuo­mu antaa huo­li­tel­tua ilmet­tä koko veneelle.

Veneen kuomun teettäminen Verka Mestareilla

Haluat­ko uuden veneen kuo­mun vai kun­nos­tai­sit­ko enti­sen kuo­mun käyt­töön? Aivan ensim­mäi­sek­si kan­nat­taa ottaa yhteyt­tä Ver­ka Mes­ta­rei­den ver­hoi­li­ja­mes­ta­ri Sep­poon. Hänen käsis­sään van­hat ja kulu­neet veneen kuo­mut ovat saa­neet aivan uuden ilmeen jo muu­ta­mas­sa päi­väs­sä. Koke­mus sekä laa­ja-alai­nen mate­ri­aa­lien tun­te­mi­nen takaa­vat sen, että venee­si saa arvoi­sen­sa kuomun!

Toi­mi näin:

  • Toi­mi­ta valo­ku­va venees­tä­si, piir­ros­ku­va toi­vees­ta­si sekä veneen mitat Sepolle.
  • Valit­se mate­ri­aa­lit, kan­ga­so­sien värit sekä veneen kuo­mun mal­li. Myös kuo­mun toi­min­nal­li­set sei­kat kan­nat­taa rat­kais­ta täs­sä vai­hees­sa, eli lisä­tään­kö irro­tet­ta­via sei­niä, kat­to­kan­kai­ta tai lisä­osia runkoon.
  • Tämän jäl­keen saat tar­kan hin­ta-arvion mate­ri­aa­lien sekä töi­den osal­ta sekä suun­taa anta­van toimitusajan.
  • Varau­du parin päi­vän sisään läh­te­mään veneel­le koe­tes­tauk­seen sekä istu­vuu­den tarkistamiseen
  • Veneen kuo­mu on val­mis kah­den-vii­den päi­vän sisäl­lä koos­ta, mal­lis­ta ja toi­min­nal­li­suu­des­ta riippuen.

Ver­ka Mes­ta­reil­ta saat asian­tun­te­vaa ja muka­vaa pal­ve­lua myös venei­den mui­den osien, kuten istuin­peh­mus­tei­den sekä sei­nien kun­nos­ta­mi­ses­sa sekä verhoiluissa!