Seppo Jaakola: ”Moottorikelkan penkin verhoilu lisää huomattavasti ajomukavuutta”

Koti­maan pit­kä, kyl­mä ja lumi­nen tal­vi luo mai­niot olo­suh­teet tal­vi­sil­le har­ras­tuk­sil­le. Pak­ka­nen pauk­kuu ja lumi­set tal­vi­päi­vät aiheut­ta­vat sen, että moot­to­ri­kelk­ka­kausi on kuu­mim­mil­laan ja kus­kit tuu­naa­vat kelk­ko­jaan. Luon­nol­li­ses­ti kel­kat kulu­vat käy­tös­sä ja moot­to­ri­kel­kan pen­kin ver­hoi­lu hau­ras­tuu ja rat­ke­aa ajan myötä.

Rat­ken­nut tai rik­ki­näi­nen moot­to­ri­kel­kan penk­ki tuli­si kor­ja­ta mah­dol­li­sim­man pian. Istuin on alt­tii­na sääl­le, jol­loin lumi pää­see rat­ken­nees­ta sau­mas­ta suo­raan peh­mus­tei­siin ja sulaa ikä­väs­ti istu­jan alla. Moot­to­ri­kel­kan pen­kin ver­hoi­lu ja yksi­löl­li­nen peh­mus­tus pitää housut kui­va­na, lisää ajo­mu­ka­vuut­ta ja paran­taa ajoasentoa.

Moottorikelkan penkin verhoilu tehdään käsityönä

Moot­to­ri­kel­kan pen­kin ver­hoi­lu läh­tee liik­keel­le pen­kin kun­nos­tus­tar­pees­ta. Ver­ka Mes­ta­rei­den ver­hoi­li­jan Sep­po Jaa­ko­lan mukaan asiak­kaan kans­sa sovi­taan aluk­si, mitä teh­dään. Uusi­taan­ko pel­käs­tään rik­kou­tu­nut ver­hoi­lu vai halu­taan­ko penk­kiä lisäk­si muo­ka­ta parem­min käyt­tä­jäl­leen sopivaksi?

Ensik­si pure­taan van­hat ver­hoi­lut pois ja tar­vit­taes­sa kui­va­tel­laan istuin­peh­mus­tei­ta pari­kin päi­vää, Jaa­ko­la ker­too. Uudet pääl­li­set mita­taan, som­mi­tel­laan pen­kin pääl­le ja palat neu­lo­taan yhteen. Tämän jäl­keen moot­to­ri­kel­kan pen­kin ver­hoi­lu nido­taan ruos­tu­mat­to­mil­la nii­teil­lä kiinni.

Suo­men olo­suh­teis­sa moot­to­ri­kel­kan pen­kin ver­hoi­lun tulee kes­tää hyvin kos­teut­ta, lun­ta ja pauk­ku­vaa pak­kas­ta, jol­loin kysee­seen tule­vat lähin­nä kei­no­nah­kai­set verhoilumateriaalit.

”Kei­no­nah­ko­jen Artic-laa­tu on not­ke­aa vie­lä ‑30 asteen pak­ka­ses­sa”, Jaa­ko­la valai­see. Jaa­ko­lan mukaan Artic-laa­tu­jen luva­taan kes­tä­vän jopa ‑40 astet­ta pak­kas­ta halkeamatta.

Sep­po Jaa­ko­la uusii kel­kan pen­kin ver­hoi­lun ja muok­kaa penk­kiä muu­ten­kin paremmaksi.

Tyy­pil­li­ses­ti moot­to­ri­kel­kan pen­kin ver­hoi­lu vie ver­hoi­li­jal­ta aikaa 2–6 tun­tia. ”Jos kel­kan penk­kiin halu­taan yksi­tyis­koh­tai­sem­paa vii­meis­te­lyä tai säi­ly­tys­tas­ku­ja voi pen­kin paris­sa vie­räh­tää päi­vä­kin”, ver­hoi­li­ja­mes­ta­ri toteaa.

Var­sin moni asia­kas ei tie­dä, mis­tä läh­teä liik­keel­le, kun kel­kan penk­ki rep­sot­taa. ”Hel­poin tapa on ottaa kuva kel­kan pen­kis­tä ja lähet­tää se Ver­ka Mes­ta­reil­le, jol­loin voim­me las­kea ver­hoi­lul­le tar­jouk­sen”, Jaa­ko­la neuvoo.

Kimmo Kallinen korjautti kelkan penkin Verka Mestareilla

Kim­mo Kal­li­nen on aktii­vi­nen kelk­kai­li­ja. Hän oli osta­nut moot­to­ri­kel­kan, jon­ka penk­ki oli rik­ki. Aluk­si hän poh­ti, ostaa­ko uusi vai kor­jaut­taa­ko van­ha. Kal­li­nen päät­ti kor­jaut­taa van­han, kos­ka se sopi muu­ten kelk­kaan mai­nios­ti. Kel­kan pen­kil­le sopi­vaa kor­jaa­jaa etsies­sään hän löy­si Ver­ka Mes­ta­rit netistä.

Penk­ki kor­jat­tiin Kim­mo Kal­li­sen toi­vei­den mukaan: ver­hoi­lu uusit­tiin sekä penk­kiä koro­tet­tiin ja pehmustettiin.

Kal­li­sen toi­ve oli, että samal­la kun kel­kan penk­ki kor­ja­taan, sitä myös koro­te­taan ja peh­mus­te­taan. Ver­hoi­li­ja­mes­ta­ri Jaa­ko­lan käsit­te­lys­sä penk­kiä koro­tet­tiin niin, että alku­pe­räi­sen peh­mus­teen alle lai­tet­tiin eri­kois­vah­vaa peh­mus­tet­ta. Näin pen­kin pääl­ly­puo­len peh­mus­tus ei muut­tu­nut lain­kaan. Kal­li­nen antoi ver­hoi­li­jal­le vapaat kädet teh­dä työn, joten Jaa­ko­la toteut­ti moot­to­ri­kel­kan pen­kin ver­hoi­lun vapaas­ti oman pään mukaan.

Lop­pu­tu­lok­seen Kim­mo Kal­li­nen on erit­täin tyy­ty­väi­nen. Kal­li­sen mukaan pen­kin koro­tus ja peh­meys lisää­vät huo­mat­ta­vas­ti ajo­mu­ka­vuut­ta, ajoa­sen­to on parem­pi eikä sel­kä­kään väsy lii­kaa töys­syi­sil­lä rei­teil­lä. Kal­li­sen mie­les­tä Ver­ka Mes­ta­rei­den hin­ta-laa­tusuh­de on hyvä ja ompe­lu­jäl­ki on lois­ta­vaa. Näin hänel­lä on tie­dos­sa paik­ka, jos­ta saa hyvän pal­ve­lun ja laa­duk­kaan työn­jäl­jen myös tule­vaan auto­pro­jek­tiin, jos­sa tar­vi­taan myös verhoilua.