Vaahtomuovi – mistä sitä saa?

Vaah­to­muo­vi on monien mah­dol­li­suuk­sien mate­ri­aa­li. Jot­kut käyt­tä­vät sii­tä nimi­tys­tä super­lon tai super­loo­ni, mut­ta puhut­ta­koon täs­sä nyt sen kaup­pa­ni­mes­tä, vaah­to­muo­vis­ta. Vaah­to­muo­vi on tul­lut kor­vaa­maan vuo­si­sa­to­ja käy­tös­sä olleet peh­mus­teet, kuten oljet, lum­put, meri­hei­nän sekä vil­lan. Huo­ne­ka­lu­jen val­mis­tuk­ses­sa vaah­to­muo­vil­la voi­daan kor­va­ta istui­no­sien jousi­tuk­set sekä satu­loin­nit. Näin ollen vaah­to­muo­vis­ta voi­daan val­mis­taa huo­mat­ta­vas­ti edul­li­sem­pia huo­ne­ka­lu­ja sekä pat­jo­ja, sil­lä sen ansios­ta voi­daan sääs­tää usei­ta työvaiheita.

vaahtomuovi
Voit vali­ta juu­ri sinun tar­pei­ta­si vas­taa­van vaahtomuovin.
vaahtomuovi oulu
Tutus­tu myös laa­jaan kangasvalikoimaamme.

 

Miten vaahtomuovi valmistetaan?

Vaah­to­muo­vi val­mis­te­taan poly­ure­taa­nis­ta läm­mön avul­la; poly­ure­taa­ni­mas­sa vaah­tou­tuu veden sekä läm­mön avul­la muo­toon, jos­sa tila­vuu­des­ta yli 90 pro­sent­tia on ilmaa. Val­mis vaah­to­muo­vi on pie­nien ilma­kuplien yhdis­tel­mä, jota on help­po lei­ka­ta halut­tuun muotoon.

Val­mis­tus­pro­ses­sis­sa on tapah­tu­nut vii­meis­ten vuo­sien aika­na mer­kit­tä­vä muu­tos, sil­lä vaah­dot­ta­mi­ses­sa käy­tet­ty freo­ni on voi­tu kor­va­ta vedel­lä. Myös mui­ta val­mis­tuk­ses­sa käy­tet­tä­viä hai­tal­li­sia ainei­ta on voi­tu vähen­tää uuden tek­no­lo­gian avul­la; näin ollen vaah­to­muo­vi­pat­jat ovat myr­kyt­tö­miä sekä hajut­to­mia. Vaah­to­muo­vi on iho­ys­tä­väl­li­nen ja hen­git­tä­vä mate­ri­aa­li, joten se sopii erin­omai­ses­ti pat­jo­jen sekä huo­ne­ka­lu­jen pehmustemateriaaliksi.

Vaah­to­muo­vi on help­po­käyt­töi­nen mate­ri­aa­li, jota voi­daan muo­toil­la käy­tön mukaan. Vaah­to­muo­vin lii­maa­mi­nen kiin­ni­tet­tä­väl­le pin­nal­le onnis­tuu par­hai­ten har­so­mai­sel­la kon­tak­ti­lii­mal­la, joka ei kove­ta vaah­to­muo­via sau­ma­koh­das­ta. Esi­mer­kik­si puu­lii­ma tai muut lii­ma­laa­dut kovet­ta­vat tai jopa syö­vyt­tä­vät vaah­to­muo­vin pin­nan, joten ennen käyt­töä lii­man laa­tu kan­nat­taa aina tar­kis­taa. Jos haluat lisä­tie­toa vaah­to­muo­vis­ta, voit kysyä sii­tä esi­mer­kik­si Muo­vi­teol­li­suus ry:n verk­ko­si­vul­ta.

Vaahtomuovia on useaa eri laatua

Vaah­to­muo­vin solu­ra­ken­ne vai­kut­taa peh­mus­teen kim­moi­suu­teen, pin­ta­peh­mey­teen sekä laa­tuun. Solu­ra­ken­teen tiheys tekee vaah­to­muo­vis­ta joko peh­meän tai kovan, kevyen tai pai­na­vam­man. Vaah­to­muo­vi­laa­dun edes­sä ole­va luke­ma ilmoit­taa vaah­to­muo­vin tila­vuus­pai­non, eli mon­ta­ko kiloa yksi kuu­tio vaah­to­muo­via pai­naa. Vaah­to­muo­vin pai­no vaih­te­lee 20–60 kuu­tio­ki­lo­gram­man väliltä.

Luvun edes­sä ole­va kir­jai­nyh­dis­tel­mä taas ker­too pat­jan kim­moi­suu­den sekä palo­suo­jaus­mer­kin­nän. Edul­li­sem­man vaah­to­muo­vin tila­vuus­pai­non edes­sä on E‑kirjain, mikä ker­too laa­dun ole­van kevyem­pään käyt­töön sovel­tu­vaa, ei niin kim­moi­saa ja kes­tä­vää laa­tua. HR-kir­jai­nyh­dis­tel­mä taas ker­too vaah­to­muo­vin ole­van palo­suo­jat­tua, erit­täin kes­tä­vää sekä E‑laatua huo­mat­ta­vas­ti kim­moi­sam­paa. HR-vaah­to­muo­via käy­te­tään­kin ensi­si­jai­ses­ti huo­ne­ka­lu­teol­li­suu­des­sa sekä patjamateriaalina.

Hanki vaahtomuovia Oulusta, tule meille!

Olet­ko kor­jaa­mas­sa veneen istui­mia tai kun­nos­ta­mas­sa soh­va­ka­lus­toa? Tulet mah­dol­li­ses­ti tar­vit­se­maan laa­du­kas­ta ja kes­tä­vää vaah­to­muo­via van­ho­jen, jo aikan­sa elä­nei­den peh­mus­tei­den tilal­le. Meil­tä saat kil­pai­lu­ky­kyi­seen hin­taan usei­ta eri vaah­to­muo­vi­laa­tu­ja. Tar­joam­me sekä E- että HR-laa­tu­ja useas­sa eri vah­vuu­des­sa, aina yhden sent­ti­met­rin vah­vuu­des­ta ylös­päin. Eri­kois­pak­sut vah­vuu­det onnis­tu­vat tilaamalla.

Tar­joam­me asiak­kail­lem­me hel­po­tuk­sen vaah­to­muo­vin kans­sa työs­ken­te­lyyn, sil­lä voim­me lei­ka­ta kaik­ki vaah­to­muo­vit aina mää­rä­mit­taan, juu­ri koh­tee­seen sopi­vik­si. Tämä hel­pot­taa mer­kit­tä­väs­ti vaah­to­muo­vin käsi­tel­tä­vyyt­tä, sil­lä pak­sum­man vaah­to­muo­vin leik­kaa­mi­nen kotio­lois­sa on haastavaa.

Meil­tä voi ostaa myös laa­du­kas­ta pai­ne­pul­los­sa myy­tä­vää Tapi­ser Strong ‑kon­tak­ti­lii­maa, jon­ka avul­la vaah­to­muo­vin voi kiin­nit­tää kai­kil­le alus­toil­le. Riit­toi­sa ja pitä­vä lii­ma tekee vaah­to­muo­vin työs­tä­mi­sen entis­tä helpommaksi.

Ota yhteyt­tä tai tule tutus­tu­maan vaah­to­muo­vien maa­il­maan meil­le Limingantulliin!