Verhoomo Oulu – valitse Verka Mestarit

Oulus­sa toi­mi­va ver­hoo­mo Ver­ka Mes­ta­rit tekee moni­muo­tois­ta ja tai­do­kas­ta työ­tä niin uusien kuin van­ho­jen­kin kalus­tei­den kans­sa. Ver­ka Mes­ta­rei­den vah­va käsi­työ­osaa­mi­nen sekä muka­va asia­kas­pal­ve­lu teke­vät ver­hoo­moa­laa tutuk­si Oulus­sa. Limin­gan­tul­lis­sa sijait­se­va toi­mi­pis­te tar­jo­aa asiak­kail­leen muka­van jut­tu­tuo­kion lisäk­si rei­lun annok­sen tie­toa, tai­toa sekä iha­nia verhoilutarvikkeita.

Käy peremmälle!

Limin­gan­tiel­lä sijait­se­van toi­mi­pis­teen ovi käy tasai­seen tah­tiin, kun ver­hoi­lus­ta kiin­nos­tu­nei­ta asiak­kai­ta tulee ostok­sil­le, tuo­maan ver­hoil­ta­vaa tai vaik­ka­pa vaan tutus­tu­maan Oulun moni­puo­li­sim­paan ver­hoo­moon. Mei­dän moni­puo­li­nen toi­min­tam­me näkyy asiak­kail­lem­me sii­nä, että lii­ke­ti­lat voi­vat olla täyt­ty­neet suu­ris­ta, ver­hoil­ta­vis­ta soh­vien­run­gois­ta tai usei­ta sadois­ta istui­mis­ta, joi­ta ver­hoi­lem­me useam­man hen­gen voi­min. Iso­jen­kin pro­jek­tien kes­kel­lä meil­lä on aina aikaa yksi­tyi­sil­le asiak­kail­lem­me, joten läm­pi­mäs­ti ter­ve­tu­loa peremmälle!

Ompe­lu­ko­neen tai sau­mu­rin ääres­sä istu­va ver­hoi­li­ja­mes­ta­ri Sep­po ottaa asiak­kaat muka­van ren­toon tyy­liin vas­taan ja opas­taa hei­tä esi­mer­kik­si vaah­to­muo­vien tai kan­kai­den valin­nas­sa. Hän vas­taa­not­taa myös ver­hoil­ta­vak­si tuo­dut tuot­teet ja antaa hin­ta­tie­dot sekä tuot­teen val­mis­tu­mi­sa­jan­koh­dan. Sepon kans­sa asioin­ti on muka­van tut­ta­val­lis­ta sekä helppoa.

Ver­hoo­mon suu­rem­mis­ta pro­jek­teis­ta vas­taa meil­lä Mark­ku, tut­ta­val­li­sem­min Man­ne. Hänen kans­saan asiak­kaat voi­vat sopia mit­ta­vim­mis­ta koko­nai­suuk­sis­ta, suun­nit­te­lus­ta sekä toteu­tuk­sis­ta. Kai­ken jär­jen mukaan hänet pitäi­si löy­tää istu­mas­ta toi­mis­tos­saan tar­jous­las­kel­mien ääres­tä, mut­ta asiak­kaat voi­vat tör­mä­tä häneen vaik­ka­pa sepon ompe­lu­ko­neen äärel­tä tai eri­kois­ka­lus­tei­den val­mis­ta­mi­ses­ta – moni­toi­mi­mies ei toi­mis­tos­sa kau­aa viihdy.

Ostosten lomassa saat vinkkejä

Meil­le asiak­kaat tule­vat yleen­sä sil­loin, kun omat ver­hoi­li­jan tai­dot eivät rii­tä uudis­ta­maan huo­ne­ka­lua uudel­la kan­kaal­la, kor­jaa­maan auton reven­nyt­tä istuin­ta tai he tar­vit­se­vat laa­du­kas­ta kan­gas­ta tai vaah­to­muo­via pro­jek­tei­hin­sa. Tar­joam­me asiak­kail­lem­me moni­puo­li­sen vali­koi­man eri­lai­sia kan­kai­ta, vaah­to­muo­ve­ja sekä kaik­kea ver­hoi­lu­tar­vik­kei­ta lai­das­ta laitaan.

Olem­me laa­jan pal­ve­lun ver­hoo­mo Oulun alu­eel­la, joten laa­duk­kai­den tuot­tei­den sekä hyvän pal­ve­lun lisäk­si annam­me mie­lel­läm­me vink­ke­jä onnis­tu­neen ver­hoi­lu­työn aikaan­saa­mi­sek­si. Olit­pa ver­hoi­le­mas­sa van­haa huo­ne­ka­lua tai kun­nos­ta­mas­sa museoau­toa, saat meil­tä aina asian­tun­ti­ja-apua jokai­ses­sa työvaiheessa.

Avoin ja väli­tön asia­kas­pal­ve­lu sekä pit­kä koke­mus alal­ta teke­vät meis­tä luo­tet­ta­van yhteis­työ­kump­pa­nin kai­ken kokois­ten pro­jek­tien paris­sa. Pyrim­me vas­taa­maan eri­koi­sim­piin­kin tar­pei­siin niin tuot­tei­den kuin toi­min­nan­kin osalta.

Verhoomo Oulu – apua pieniin sekä suuriin projekteihin Verka Mestareilta

Me Ver­ka Mes­ta­reil­la toteu­tam­me asiak­kail­lem­me pie­nem­piä, yksit­täi­sen huo­ne­ka­lun ver­hoi­lu­ja sekä suu­rem­pia ver­hoil­tu­ja koko­nai­suuk­sia, kuten esi­mer­kik­si kiin­tei­tä soh­va­ka­lus­to­ja tai sei­näk­kei­tä. Täs­tä syys­tä Ver­ka­mes­ta­rei­den asia­kas­kun­ta on moni­muo­toi­nen; yksi­tyi­set asiak­kaat sekä suun­nit­te­lu- ja ark­ki­teh­ti­toi­mis­tot rikas­tut­ta­vat toi­min­taam­me ja pitä­vät mei­dät muka­na ver­hoi­lua­lan kai­kis­sa käänteissä.

Laa­ja sekä monia­lai­nen asia­kas­kun­tam­me aset­taa meil­le haas­teen pysyä ver­hoi­lua­lan hui­pul­la, ja olla jat­kos­sa­kin tar­joa­mas­sa laa­du­kas­ta ver­hoo­mo­pal­ve­lua Oulus­sa.