Verhoilukankaat herättävät kalusteet henkiin ja kestävät kulutusta

Laa­duk­kaat ver­hoi­lu­kan­kaat tuo­vat huo­ne­ka­luil­le uut­ta ilmet­tä ja tyy­liä. Huo­lel­li­sel­la suun­nit­te­lul­la, kan­gas­va­lin­noil­la ja ver­hoi­lun tyy­lil­lä voi­daan vai­kut­taa mer­kit­tä­väs­ti huo­neen tai tilan ilmee­seen. Ver­hoi­lu­kan­kaat vali­taan kan­kaan käyt­tö­tar­koi­tuk­sen mukaan. Kan­nat­taa poh­tia, mikä huo­ne­ka­lu kan­kaal­la on tar­koi­tus ver­hoil­la ja miten huo­ne­ka­lua pää­asias­sa käy­te­tään. Näin saa­daan valit­tua sopi­vat ver­hoi­lu­kan­kaat niin joka­päi­väi­ses­sä käy­tös­sä ole­vaan soh­vaan kuin makuu­huo­neen pikkutuoliinkin. 

Kun suun­ni­tel­laan kodin tai vapaa-ajan asun­non sisus­tuk­sen muu­tos­ta, näyt­te­le­vät huo­ne­ka­lut mer­kit­tä­vää roo­lia. Van­ho­jen huo­ne­ka­lu­jen ver­hoi­lu piris­tää kodin ilmet­tä ja sisus­tus­ta. Eri­lai­set noja­tuo­lit, soh­vat ja muut kalus­teet koke­vat ver­hoi­li­jan käsis­sä muo­don­muu­tok­sen, joka kes­tää aikaa ja kat­sei­ta pit­käl­le tule­vai­suu­teen. Ver­hoi­lu­kan­kaat herät­tä­vät kalus­teet hen­kiin ja ver­hoi­lu on ympä­ris­tö­tie­toi­sen ihmi­sen har­kit­tu valin­ta, joka osal­taan on tuke­mas­sa kes­tä­vää kehitystä.

Verhoilukankaat valitaan huonekalun luonteen ja käytön mukaan

Ver­hoi­lu kan­nat­taa aina, kun huo­ne­ka­lun run­ko ja istuin­mu­ka­vuus ovat hyviä. Ver­hoi­lu­kan­kaat vali­taan sen ensi­si­jai­sen käyt­tö­tar­koi­tuk­sen mukaan. Käy­tet­tä­vän ver­hoi­lu­kan­kaan vaa­ti­muk­set voi­vat olla hyvin­kin eri­lai­sia yksin asu­vil­la, lap­si­per­heis­sä tai jul­ki­sis­sa tilois­sa. Valin­taan vai­kut­taa myös, vali­taan­ko ver­hoi­lu­kan­kaat, keit­ti­öön, olo­huo­nee­seen, tak­ka­huo­nee­seen tai mah­dol­li­ses­ti piha­ka­lus­tei­siin. Näin kan­kail­ta vaa­dit­ta­vat omi­nai­suu­det saa­daan sel­vil­le käyt­tö­koh­teen mukaisesti.

Huo­ne­ka­lun ikä, tyy­li­suun­ta ja luon­ne tulee ottaa huo­mioon kan­gas­ta valit­taes­sa. Jot­kut ovat miel­ty­neet luon­non­kui­tui­hin nii­den miel­lyt­tä­vän kos­ke­tus­tun­tu­man takia, toi­saal­ta luon­non­kui­dut ovat han­ka­lam­pia pitää puh­taa­na ja nii­den värin­kes­to on kei­no­kui­tu­ja hei­kom­pi. Kei­no­kui­tui­set ver­hoi­lu­kan­kaat ovat luon­non­kui­tu­ja help­po­hoi­toi­sem­pia. Polyes­te­ri tekee kan­kaas­ta kes­tä­väm­män ja paran­taa sen värin­kes­toa, akryy­li alen­taa taas ver­hoi­lu­kan­kaan hintaa. 

Eri­tyi­ses­ti lap­si- tai lem­mik­ki­per­heis­sä voi­vat kysee­seen tul­la myös vesi­pes­tä­vät irto­pääl­li­set. Polyes­te­ri- ja polyes­te­ri­se­koi­te­kan­kaat omaa­vat par­haat pesuo­mi­nai­suu­det, kos­ka nii­den kutis­tu­vuus on pie­nin­tä. Puu­vil­la ja pel­la­va kutis­tu­vat taas luon­nos­taan 5–6 pro­sent­tia ensim­mäi­ses­sä pesus­sa ja esi­ku­tis­tet­tu­na­kin kan­gas voi kutis­tua vie­lä pari­kin pro­sent­tia pesussa.

Laadukkaat verhoilukankaat ovat napakoita ja tiukkasidoksisia

Laa­duk­kaat ver­hoi­lu­kan­kaat ovat tiuk­ka­si­dok­si­sia, ja napa­koi­ta kan­kai­ta, jois­ta ei valo juu­ri­kaan näy läpi. Nuk­ka­kan­kaat ja ver­hoi­lu­kan­kaat, jois­sa on lyhyet lan­ka­vä­lit ja tii­viit sidok­set, kes­tä­vät käy­tös­sä pisim­pään. Pit­kät lan­gat tart­tu­vat taas hel­pos­ti las­ten lelui­hin, tyy­ny­jen veto­ket­jui­hin tai lem­mik­kien kynsiin.

Ver­hoi­lu­kan­kaat voi­daan vali­ta moni­puo­li­ses­ti nii­den väri­tyk­sen ja kuo­sin mukaan. Eri­lai­set värit, kuviot ja struk­tuu­rit tuo­vat huo­ne­ka­lui­hin ilmet­tä, hen­keä ja luon­net­ta. Melee­ra­tuis­sa väreis­sä tah­rat ja kulu­mi­nen eivät näy yhtä sel­keäs­ti kuin yksi­vä­ri­sis­sä kan­kais­sa. Kan­kaan kuvioin­ti peit­tää myös elä­mi­sen jäl­kiä yksi­vä­ris­tä kan­gas­ta tehok­kaam­min. Nah­ka­ver­hoi­lu tuo taas tyy­liä, arvok­kuut­ta ja laa­tua kalusteelle.

Näin verhoilukankaita arvioidaan!

Ver­hoi­lus­sa käy­tet­tä­vät kan­kaat sisäl­tä­vät eri­lai­sia arvo­ja, jois­sa nii­den valon­kes­to, han­kauk­sen­kes­to ja nyp­pyyn­ty­mis­herk­kyys eli pil­lin­kiar­vo mää­ri­tel­lään. Valon­kes­tos­sa kei­no­kui­dut ovat luon­non­kui­tu­ja parem­pia. Luon­non­kui­duil­la valon­kes­to on kol­me tai nel­jä, kei­no­kui­duil­la yleen­sä nel­jä tai vii­si. Koti­käyt­töön tar­koi­te­tuis­sa ver­hoi­lu­kan­kais­sa valon­kes­ton kor­kein arvo on vii­si. Ulko­ti­lois­sa, veneis­sä ja jul­ki­sis­sa tilois­sa kan­kail­ta vaa­di­taan erit­täin hyvää valon­kes­toa, jol­loin valon­kes­ton arvon tuli­si olla 6–8.

Lopul­ta kan­kaan käyt­töiän mää­rit­te­lee se, kuin­ka sitä koh­del­laan ja huolletaan.

Ver­hoi­lu­kan­kai­den kulu­tus­kes­tä­vyyt­tä mita­taan eri­lai­sil­la han­kaa­vil­la lait­teil­la. Euroop­pa­lai­sen stan­dar­din perus­teel­la kan­kai­den han­kauk­sen­kes­to mää­ri­tel­lään Mar­tin­da­le-mene­tel­mäl­lä. Nukal­li­set ver­hoi­lu­kan­kaat voi­daan tes­ta­ta myös Stoll-tes­til­lä. Han­kauk­sen­kes­ton perus­vaa­ti­mus on vähin­tään 15 000, kor­kea vaa­ti­mus 25 000 ja erit­täin kor­kea vaa­ti­mus 50 000 hankauskierrosta.

Koti­soh­val­le tai noja­tuo­lil­le riit­tä­vä Mar­tin­da­le-luke­ma on 20 000. Mekaa­ni­ses­ti teh­tä­vä tes­ti ei kui­ten­kaan vas­taa nor­maa­lia kulu­tus­ta. Tär­keäm­pää on pitää kan­kaas­ta huol­ta, ja se mää­rit­te­lee kan­kaan käyt­töiän luo­tet­ta­vam­min. Vas­taa­vas­ti kan­kaan pin­nan nyp­pyyn­ty­mis­herk­kyy­den mit­taa­mi­seen käy­te­tään eri­lai­sia lait­tei­ta. Pil­lin­ki­tai­pu­mus mää­ri­tel­lään astei­kol­la 1–5. Koti­käy­tös­sä ver­hoi­lu­kan­kai­den nyp­pyyn­ty­mis- eli pil­lin­kiar­von tuli­si olla nel­jä tai viisi.

Ver­ka Mes­ta­rit tar­joa­vat laa­duk­kaat ver­hoi­lu­kan­kaat kai­ken­lai­siin huo­ne­ka­lui­hin, autoi­hin ja venei­siin sisäl­lä ja ulko­na. Rau­tai­sen ammat­ti­tai­don omaa­vat ver­hoi­li­jat pys­ty­vät herät­tä­mään van­hat huo­ne­ka­lut hen­kiin, jol­loin ne kes­tä­vät kulu­tus­ta ja kat­sei­ta pit­käl­le tulevaisuuteen.