Veneen suojapeite pitää aarteesi kunnossa

Veneen suo­ja­peit­teen kor­jaa­mi­nen onnis­tuu par­hai­ten ammat­ti­lais­ten käsis­sä. Ver­ka Mes­ta­rit kun­nos­ta­vat sekä val­mis­ta­vat niin pien­ten venei­den peit­tei­tä kuin suu­rem­pien­kin paat­tien suo­ja­peit­tei­tä. Eten­kin laa­duk­kaas­ta kan­kaas­ta val­mis­te­tut veneen suo­ja­peit­teet on jär­ke­vin­tä kor­jaut­taa uuden peit­teen sijaan.

Veneen suojapeite lisää sen arvoa ja ikää.
Suo­ja­pei­te lisää veneen käyt­töi­kää ja säi­lyt­tää sen arvon.

Mil­lai­nen on laa­du­kas veneen suojapeite?

Laa­du­kas veneen suo­ja­pei­te on pit­käi­käi­nen apu veneen säi­lyt­tä­mi­ses­sä. Se on help­po asen­taa veneen muo­to­jen mukai­ses­ti, mikä ede­saut­taa niin suo­ja­peit­teen kuin veneen­kin hyvä­nä säi­ly­mis­tä. Irral­laan ole­va tai kim­moi­suu­ten­sa menet­tä­vä veneen­suo­ja­pei­te löys­tyy tuu­len voi­mas­ta, jon­ka jäl­keen se ei enää suo­jaa venet­tä lai­sin­kaan – pahim­mil­laan se jopa aiheut­taa vain lisä­vau­rioi­ta veneelle.

Ver­ka Mes­ta­rit käyt­tä­vät aina veny­mä­tön­tä, home- ja UV-suo­jat­tua ja kes­tä­vää kan­gas­ta veneensuojapeitteissä.

Ver­ka Mes­ta­rit käyt­tä­vät aina veny­mä­tön­tä, home- ja UV-suo­jat­tua ja kes­tä­vää kan­gas­ta veneen­suo­ja­peit­teis­sä. Tämä tar­koit­taa sitä, että jos veneen suo­ja­pei­te on kiin­ni­tet­ty oikeaop­pi­ses­ti, voi veneen omis­ta­ja viet­tää huo­let­to­man tal­ven, sil­lä pahim­mat­kaan tal­vi­myrs­kyt eivät pää­se vau­rioit­ta­maan veneen run­koa tai sisä­ti­lo­ja tela­koin­nin aikana.

Mikä­li venet­tä säi­ly­te­tään sisä­ti­lois­sa tal­vi­kuu­kau­det, sen suo­ja­peit­teen vaa­ti­muk­set eivät ole niin kovat. Veneen sisä­säi­ly­tyk­ses­sä tär­kein seik­ka on pölyyn­ty­mi­sen esto sekä hyvä ilman kier­tä­vyys suo­jan alla. Sisä­ti­lois­sa veneen suo­ja­pei­te voi olla hyvin­kin kevyes­ti kiin­ni­tet­ty ver­rat­tu­na ulko­säi­ly­tyk­sen kiinnitykseen.

Veneen arvo säilyy hyvän huollon sekä säilytystavan ansiosta

Veneen eri pin­nat jou­tu­vat kovil­le jo yhden­kin vene­kau­den aika­na. Useim­mil­la veneil­lä vene­kausia voi olla jo usei­ta kym­me­niä vuo­sia taka­na, joten sään­nöl­li­nen veneen huol­to sekä oikean­lai­nen säi­ly­tys ovat avai­na­se­mas­sa kun­non yllä­pi­dos­sa. Siis­ti­pin­tai­nen vene niin ulkoa kuin sisäl­tä­kin näyt­tää hel­pos­ti ikäis­tään uudem­mal­ta ja arvokkaammalta.

Veneen eri teks­tii­li­pin­nat kai­paa­vat myös sään­nöl­lis­tä huol­toa ja uusi­mis­ta. Ylei­sim­piä kor­jaus­koh­tei­ta venei­den teks­tii­leis­tä ovat veneen istui­mien pin­nat sekä vene­kuo­mut. Venei­den istui­mien kor­jaus on vaa­ti­vaa työ­tä, joten sii­hen kan­nat­taa pyy­tää ammat­ti­lai­sen apua.

Ver­ka Mes­ta­reil­la kevät, kesä ja syk­sy ovat­kin usein aktii­vis­ta vene­teks­tii­lien kor­jausai­kaa. Repey­ty­neet vene­suo­ja­peit­teet, vene­kuo­mut sekä venei­den istui­met on hyvä kor­ja­ta hyvis­sä ajoin, jol­loin ne kor­jau­tu­vat vie­lä suh­teel­li­sen vähin kor­jaus­toi­men­pi­tein. Pahoin vau­rioi­tu­neen vene­teks­tii­lin, esi­mer­kik­si vene­kuo­mun voi myös kor­va­ta koko­naan uudel­la, mit­to­jen mukaan val­mis­te­tul­la tuotteella.

Älä anna venee­si arvon las­kea, vaan ota Ver­ka Mes­ta­rei­den ammat­ti­lai­siin ajois­sa yhteyttä!