Huonekalujen verhoilu antaa klassikolle lisää vuosikymmeniä

Laa­duk­kaa­na han­kit­tu huo­ne­ka­lu on teh­ty kes­tä­mään paik­kaus­ta ja uudel­leen ver­hoi­lua. Keräi­li­jöi­den kes­kuu­des­sa erit­täin kysyt­ty­jä sekä aina uudel­leen ver­hoi­le­mi­sen arvoi­sia huo­ne­ka­lu­ja ovat muun muas­sa Artek, Örnas, Wood­no­tes tai Aulan­ko-yhtiöi­den soh­vat ja noja­tuo­lit. Yhtä lail­la sääs­tä­mi­sen arvo­sia ovat suvun van­hat aar­teet ja kirp­pu­to­ril­ta vas­taan tul­leet hyvä­laa­tui­set löy­döt. Huo­ne­ka­lu­jen ver­hoi­lu antaa van­hal­le tava­ral­le uuden elä­män vuo­si­kym­me­nik­si eteenpäin.

Mitä huonekalujen verhoilu on?

Sanal­la ver­hoi­lu ei vii­ta­ta vain kan­kai­den uusi­mi­seen, vaan ver­hoi­lu­työs­sä uudis­te­taan tilan­ne­koh­tai­ses­ti huo­ne­ka­lu koko­nai­suu­des­saan tai aina­kin sii­nä mää­rin, kun sen kat­so­taan ole­van tar­peen. Jos kysees­sä on huo­noon kun­toon ennät­tä­nyt iäkäs soh­va tai noja­tuo­li, voi käy­dä niin että ainoas­taan kalus­teen run­gon puu­osat ovat säi­lyt­tä­mi­sen arvoiset.

Koke­nut ver­hoi­li­ja osaa arvioi­da työn laa­juu­den ja kustannukset.

Koke­nut ver­hoi­li­ja osaa arvioi­da työn laa­juu­den ja kus­tan­nuk­set. Työ aloi­te­taan pur­ka­mal­la van­ha huo­ne­ka­lu ker­ros ker­rok­sel­ta niin, että pääs­tään käsik­si sisä­osiin. Asiak­kaan ei kan­na­ta teh­dä pur­ku­työ­tä sääs­tö­syis­tä itse, sil­lä pel­käs­tä puu­run­gos­ta on erit­täin vai­kea arvioi­da huo­ne­ka­lun alku­pe­räi­nen ilme. Pur­ku­työ näyt­te­lee hyvin pien­tä osaa enti­söin­nin kokonaiskustannuksessa.

Miten verhoilutyö etenee?

Jos huo­ne­ka­lun täyt­teet ovat edel­leen ehjät ja ter­ha­kas­sa kun­nos­sa, kan­kai­den vaih­ta­mi­nen riit­tää. Jos taas peh­mus­teet ovat lyt­tyyn pai­nu­neet, täyt­tei­den uusi­mi­nen kohen­taa huo­ne­ka­lun uuteen ryh­tiin. Pää­sään­töi­ses­ti käy­te­tään nii­tä mate­ri­aa­le­ja, mitä huo­ne­ka­lus­sa on käy­tet­ty val­mis­tus­vai­hees­sa­kin: van­hoi­hin istui­miin meri­hei­nää ja uudem­piin taas moder­nia vaah­to­muo­via. Mah­dol­li­nen jousi­tus tar­kis­te­taan ja kor­va­taan tar­vit­taes­sa uusil­la. Jos jousis­sa riit­tää vie­lä vah­vuut­ta, voi­daan kim­moi­suut­ta elvyt­tää uudel­la sidonnalla.

Mitä van­hem­pi ja arvok­kaam­pi huo­ne­ka­lu, sitä enem­män käsi­työ­tä uudel­leen ver­hoi­lu vaa­tii. Kos­ka enti­söin­ti antaa huo­ne­ka­lul­le lisää elin­ai­kaa mon­ta vuo­si­kym­men­tä, kan­nat­taa ver­hoi­lu­työl­le antaa arvos­tuk­sen­sa. Kun­nos­tus mak­saa aina itsen­sä takai­sin peit­toa­mal­la käyt­tö­vuo­sis­sa kalus­te­jät­tien uudet, hal­vat kopiot. Samal­la huo­ne­ka­lus­ta saa oman tyy­liin ja sisus­tuk­seen sopi­van näköisen.

Tekisinkö huonekalujen verhoilun itse?

Eri­lai­set kan­sa­lais­opis­ton ja mui­den taho­jen ver­hoi­lu­työn kurs­sit ovat olleet suo­sit­tu­ja, eikä ihme, sil­lä käsil­lä teke­mi­nen on ren­tout­ta­va tapa har­ras­taa. Rahal­lis­ta sääs­töä itse ver­hoi­le­mal­la ei kui­ten­kaan syn­ny, sil­lä jo kurs­si­mak­suis­ta ker­tyy mer­kit­tä­vä sum­ma. Lisäk­si kun­nos­ta­jan täy­tyy hank­kia itse työ­ka­lut, tar­vik­keet ja kan­kaat alvil­li­seen hin­taan. Jos ver­hoi­lus­ta kui­ten­kin etsii rahan sääs­tön sijaan muka­vaa ajan­vie­tet­tä ja puu­haa, voi kurs­sit olla oiva kei­no löy­tää itsel­le mie­lui­nen harrastus.

Ensi­ker­ta­lai­nen voi myös yllät­tyä sii­tä, kuin­ka pel­käs­tään monien opit­ta­vien työ­vai­hei­den vuok­si yksi jousi­tet­tu noja­tuo­li voi vie­dä hel­pos­ti koko kurs­si­vuo­den työ­ajan. Työ, min­kä koke­nut ver­hoi­li­ja suo­rit­taa päi­väs­sä. Tee-se-itse ver­hoi­lua kan­nat­taa­kin aina­kin aluk­si har­joit­taa rahal­li­ses­ti vähäi­siä kirp­pa­ri­löy­tö­jä koh­taan. Designklas­si­kon itse teh­ty uudel­leen­ver­hoi­lu ei vält­tä­mät­tä nos­ta huo­ne­ka­lun arvoa, toi­sin kuin ammat­ti­lai­sen suo­rit­ta­ma entisöinti.