Klassinen Artekin tuoli nostaa nykypäivänä arvoaan

Arte­kin tuo­li 611 on yksi ylei­sim­mis­tä kun­nos­tet­ta­vis­ta Arte­kin malleista.

Suo­ma­lai­sen Arte­kin tari­na läh­tee liik­keel­le vuo­den 1935 Hel­sin­gis­tä, jol­loin nuo­ret idea­lis­tit Alvar ja Aino Aal­to, Mai­re Gul­lich­sen ja Nils-Gus­tav Hahl perus­ti­vat yri­tyk­sen. Vie­lä tänä­kin päi­vä­nä Artek tun­ne­taan yhte­nä moder­nin muo­toi­lun inno­va­tii­vi­sim­mis­ta toi­mi­jois­ta, joka luo tule­vai­suu­den pol­ku­ja niin muo­toi­lun, ark­ki­teh­tuu­rin ja tai­teen alueil­la kuin nii­den risteyksissäkin.

Hyvin mones­ta suo­ma­lai­ses­ta kodis­ta ja kodeis­ta ympä­ri maa­il­maa löy­tyy jokin klas­si­nen Arte­kin tuo­li ja pöy­tä, joi­den muo­to­kie­li, tyy­li ja ark­ki­teh­tuu­ri sulau­tu­vat sau­mat­to­mas­ti tämän päi­vän sisus­tuk­seen. Arte­kin tuo­tan­to koos­tuu huo­ne­ka­luis­ta, valai­si­mis­ta ja sisus­tus­tuot­teis­ta, joi­ta ovat suun­ni­tel­leet niin suo­ma­lai­set mes­ta­rit kuin etu­ri­vin kan­sain­vä­li­set muo­toi­li­jat­kin. Arte­kin kokoel­ma edus­taa sel­keyt­tä, käy­tän­nöl­li­syyt­tä, kes­tä­vyyt­tä ja runol­lis­ta yksinkertaisuutta.

Artekin tuoli kannattaa kunnostaa.
Arte­kin tuo­lien arvo säi­lyy ja nousee, kun ne kunnostaa.

Kulunut Artekin tuoli tai kaluste kannattaa aina kunnostaa

Arte­kin tuo­li on tut­tu kun­nos­tus­koh­de Ver­ka Mes­ta­reil­la, jos­sa tuo­le­ja kun­nos­te­taan tasai­seen tah­tiin vii­koit­tain. Ver­ka Mes­ta­rien ver­hoi­li­ja­mes­ta­ri Sep­po Jaa­ko­lan mukaan Arte­kin tuo­lien kun­nos­tus on hyvin suo­sit­tua nyky­ään. ”Artek säi­lyt­tää hyvin arvon­sa ja arvo jopa nousee nyky­päi­vän tren­din mukaan”, Jaa­ko­la tote­aa. Kulu­nut tai uut­ta ver­hoi­lua kai­paa­va Arte­kin tuo­li tai muut kalus­teet kan­nat­taa ehdot­to­mas­ti kor­jaut­taa ja se on myös jär­ke­vä sijoi­tus tulevaisuuteen. 

Arte­kin tuo­li 611 on yksi ylei­sim­mis­tä kun­nos­tet­ta­vis­ta Arte­kin mal­leis­ta. Arte­kin ruo­ka­pöy­dän­tuo­li 611 tun­ne­taan lähei­sem­min myös satu­la­vyö­tuo­li­na, joka on ensim­mäi­siä Alvar Aal­lon suun­nit­te­le­mia huo­ne­ka­lu­ja. Tämä Arte­kin tuo­li on lan­see­rat­tu jo vuon­na 1929, jos­ta läh­tien se on ollut aktii­vi­ses­ti tuo­tan­nos­sa. Klas­sik­ko­tuo­lin run­ko on val­mis­tet­tu mas­sii­vi­koi­vus­ta, joka kes­tää käyt­töä vuo­si­kym­me­niä. Tuo­lin istuin ja sel­kä­no­ja ovat satulavyöpunottuja.

Vas­taa­va suo­sit­tu kun­nos­tet­ta­va klas­sik­ko­tuo­li on Alvar Aal­lon 1939 suun­nit­te­le­ma Arte­kin noja­tuo­li 406. Arte­kin tuo­li hur­maa kevey­del­lään, sen satu­la­vyöt mukau­tu­vat kehon muo­toi­hin ja yhdes­tä kap­pa­lees­ta tai­vu­tet­tu koi­vu­run­ko jous­taa miel­lyt­tä­väs­ti istut­taes­sa. Arte­kin satu­la­vöil­le on lan­see­rat­tu vuon­na 2019 uusi tren­dik­kääm­pi väripaletti.

Ver­hoi­li­jam­me Sep­po Jaa­ko­la kun­nos­taa Arte­kin tuo­le­ja kym­me­niä vuo­den aikana.

Artekin tuolien kunnostus sujuu ammattilaiselta vaivattomasti

Ver­ka Mes­ta­rei­den ver­hoi­li­jan Sep­po Jaa­ko­lan mukaan Arte­kin tuo­lien kun­nos­tus läh­tee liik­keel­le van­ho­jen satu­la­vöi­den irrot­ta­mi­sel­la. Yleen­sä tuo­leil­le riit­tää pelk­kä satu­la­vöi­den vaih­to, johon Ver­ka Mes­ta­reil­la käy­te­tään alku­pe­räi­siä sata­pro­sent­ti­ses­ta pel­la­va­pu­nok­ses­ta teh­ty­jä satulavöitä.

Arte­kin tuo­li on raken­teel­taan kor­kea­laa­tui­nen, joka kes­tää hyvin käyt­töä. Jaa­ko­lan mukaan tuo­leis­sa on hyvät lii­tok­set, mut­ta ihan van­hem­mis­sa yli 50 vuot­ta van­hois­sa tuo­leis­sa lii­mat voi­vat olla kui­vu­neet, jol­loin lii­tok­sia voi­daan kun­nos­taa ja lii­ma­ta uudel­leen. Van­hem­mis­sa tuo­leis­sa puu­osien lak­ka myös kel­las­tuu, jol­loin puu­osat hio­taan van­has­ta lakas­ta puh­taak­si ja laka­taan uudelleen.

Näin tuo­li saa­daan kaut­taal­taan uuden­ve­roi­sek­si ja kes­tä­mään käyt­töä taas vuo­si­kym­me­nik­si eteen­päin. Moni ajat­te­lee, että tuo­lin puu­osien kun­nos­ta­mi­nen, hion­ta ja lak­kaus oli­si työ­läs­tä ja sitä myö­tä kal­lis­ta­kin toteut­taa, mut­ta sitä se ei Jaa­ko­lan mukaan lop­pu­pe­leis­sä kui­ten­kaan ole.

Jos kodis­ta­si löy­tyy kun­nos­tus­ta tai uut­ta ver­hoi­lua vaa­ti­va Arte­kin huo­ne­ka­lu, ole roh­keas­ti yhtey­des­sä Ver­ka Mes­ta­rei­hin, jos­sa Arte­kin tuo­lien kun­nos­tus hoi­de­taan van­kal­la ammat­ti­tai­dol­la alus­ta upe­aan lop­pu­tu­lok­seen asti.