Verhoilulla yhtenäistät tekstiilit osaksi koko kodin sisustusta!

Haluam­me asua kodis­sa, joka on teh­ty mei­tä ja elä­määm­me var­ten. Per­soo­nal­li­nen ja iden­ti­teet­tiäm­me ilmai­se­va ympä­ris­tö ei syn­ny vain huo­ne­ka­lu­jät­tien kata­lo­ge­ja imi­toi­mal­la, vaan oman sär­män­sä sisus­tuk­seen tuo­vat teks­tii­lit, mate­ri­aa­lit ja van­hat, tari­noi­ta ker­to­vat tava­rat. Onnek­kail­la on aar­tee­naan vuo­si­kym­me­nien char­mia hen­ki­viä huo­ne­ka­lu­ja, jot­ka sulau­tu­vat osak­si kotia ver­hoi­lun uudis­tuk­sel­la tai pin­ta­kä­sit­te­lyl­lä. Myös uusi, vie­lä hie­nos­ti asian­sa aja­va huo­ne­ka­lu muok­kau­tuu oman näköi­sek­si itse vali­tul­la, sisus­tuk­sen sävyi­hin sopi­val­la ver­hoi­lul­la.

Kodin sisustus rakentuu rakkaista muistoista

Soh­vat, ruo­ka­pöy­dän tuo­lit, ver­hot ja soh­va­tyy­nyt soin­tu­vat kau­niis­ti yhteen, kun valin­nat on teh­ty omaa makua ja ammat­ti­lai­sen mie­li­pi­det­tä kuun­nel­len. On iha­na aja­tus antaa muis­to­jen täyt­tä­mäl­le noja­tuo­lil­le tai rosoi­sel­le kirp­pi­saar­teel­le uusi elä­mä ver­hoi­lun ja pin­to­jen uudis­ta­mi­sen muo­dos­sa. Uuden huo­ne­ka­lun ver­hoi­lu on myös eko­te­ko – jos tuo­li tai soh­va on kes­tä­nyt hyvä­nä useam­man vuo­si­kym­me­nen, se on alun­pe­rin­kin val­mis­tet­tu laa­duk­kaam­mas­ta mate­ri­aa­lis­ta kuin nyky­päi­vän kertakäyttömööpelit.

Ver­ka Mes­ta­rit anta­vat aivan aluk­si arvion huo­ne­ka­lun kun­nos­ta, työn mää­räs­tä ja mate­ri­aa­li­kus­tan­nuk­sis­ta. Van­hat huo­ne­ka­lut ovat usein hyväs­tä puus­ta teh­tyä arvo­ta­va­raa, jot­ka kes­tä­vät hie­nos­ti uudel­leen­ver­hoi­lun ja kun­nos­tuk­sen. Tyh­jiin pai­nu­neet täyt­teet, kan­kaan läpi sojot­ta­vat jouset tai puu­hun asti kalu­tut käsi­no­jat eivät hait­taa, Ver­ka Mes­ta­rit saa­vat aluk­si keh­nol­ta näyt­tä­väs­tä­kin huo­ne­ka­lus­ta loih­dit­tua lois­ton päi­vien­sä veroi­sen! Rak­kaan huo­ne­ka­lusi iäl­lä tai rahal­li­sel­la arvol­la ei ole väliä: uudis­tam­me samal­la asian­tun­te­vuu­del­la niin antiik­ki­soh­vat kuin vaik­ka 70-luvun munan­muo­toi­set tv-tuo­lit­kin. Kodin sisus­tus lai­te­taan yhdes­sä kuntoon.

Uuden huonekalun verhoilu – oman maun mukainen vastaa paremmin kodin muuta sisustusta

Muu­tos­ta kai­paa­va huo­ne­ka­lu voi olla uusi­kin: ehkä­pä joi­ta­kin vuo­sia sit­ten ostet­tu laa­du­kas soh­va on kai­kin puo­lin käyt­tö­kun­nos­sa, kan­gas ei vain miel­ly­tä enää sil­mää tai lem­mik­ki on teh­nyt tuho­jaan kan­kaa­seen. Täl­läi­sen koh­teen uudis­tus on help­poa ja näp­pä­rää. Samal­la voi­daan vali­ta soh­van kans­sa yhteen sopi­vat soh­va­tyy­nyt tai ver­hot. Ver­ka Mes­ta­reil­la on esil­lä kat­ta­va mää­rä näy­te­pa­lo­ja laa­duk­kais­ta sisus­tus- ja ver­hoi­lu­kan­kais­ta. Myös van­hat kau­niit yksi­tyis­koh­dat, napit, nyö­rit ja tereet toteu­te­taan alku­pe­räi­sen mal­lin tapaan toi­vei­den mukaisesti. 

Pie­nem­mät ver­hoi­lu­työt onnis­tu­vat samal­la tai­dol­la kuin suu­rem­mat­kin koh­teet! Puh­ki­hiu­tu­neet ruo­ka­pöy­dän tuo­lit eivät ole mikään ongel­ma. Nii­den uudis­ta­mi­nen sääs­tää kuk­ka­roa ja tuo upeal­la taval­la ruo­kai­lu­ryh­män osak­si kodin mui­ta teks­tii­li­va­lin­to­ja. Mikä­li tar­vet­ta on, kor­jaam­me samal­la mah­dol­li­ses­ti nit­ku­vat ja nat­ku­vat tuo­lin jalat ja sel­kä­no­jat. Kan­gas­pääl­lys­tei­siin pik­ku­tuo­lei­hin vali­taan kau­nis, pyyh­ki­mis­tä ja murusia kes­tä­vä laa­du­kas kan­gas. Pyy­dä tar­jous, kat­so­taan yhdes­sä kuin­ka voim­me kau­nis­taa koti­si aar­teet omaan makuusi par­hai­ten sopiviksi!