Verhoilu Oulussa – uudista huonekalut, autot tai vene

Eri­lai­set huo­ne­ka­lut ja ajo­neu­vo­jen ja venei­den istui­met kulu­vat käy­tös­sä ajan myö­tä. Ver­hoi­lu ja laa­duk­kaat ver­hoi­lu­kan­kaat tuo­vat kalus­teel­le uut­ta ilmet­tä ja tyy­liä. Huo­lel­li­nen suun­nit­te­lu, kan­gas­va­lin­nat ja ammat­ti­tai­toi­nen ver­hoi­lu vai­kut­ta­vat huo­mat­ta­vas­ti huo­neen, tilan tai ajo­neu­von ilmee­seen. Soh­vat, tuo­lit ja monet muut kalus­teet saa­vat ammat­ti­tai­toi­sen ver­hoi­li­jan käsis­sä uuden elä­män, joka kes­tää kulu­tus­ta ja katseita.

Kun huo­ne­ka­lut ovat kulu­neet tai suun­ni­tel­laan kodin sisus­tuk­seen muu­tos­ta, saa van­ho­jen huo­ne­ka­lu­jen ver­hoi­lu ihmei­tä aikaan uudis­taen kodin ilmet­tä ja sisus­tus­ta halu­tun tyy­lin mukaan. Laa­duk­kaas­ti toteu­tet­tu ver­hoi­lu ja tyy­lik­kään kes­tä­vät ver­hoi­lu­kan­kaat herät­tä­vät kalus­teet hen­kiin ja ovat kes­tä­vä rat­kai­su myös ympä­ris­tön kannalta.

 

Huonekalujen verhoilu Oulussa – tyyliä ja tunnelmaa eri tiloihin

Huo­ne­ka­lu­jen ver­hoi­lu on jär­ke­vää aina, kun nii­den run­ko ja istuin­mu­ka­vuus ovat hyviä. Van­ho­jen huo­ne­ka­lu­jen kun­nos­tus ja ver­hoi­lu ovat pit­kä­jän­teis­tä käsi­työ­tä, jos­sa hyvin monet työ­vai­heet jää­vät pii­loon val­miin soh­van tai tuo­lin sisäl­le. Ver­ka Mes­ta­rit pys­tyy vuo­si­kym­me­nien van­kan koke­muk­sen ansios­ta kun­nos­ta­maan ja ver­hoi­le­maan tuo­lit, soh­vat ja noja­tuo­lit taval­la, joka yllät­tää asiak­kaan aina posi­tii­vi­ses­ti. Kan­nat­taa vali­ta ver­hoi­lu Oulussa.

Ver­hoi­lu­kan­kaat vali­taan huo­ne­ka­lun ja kan­kaan ensi­si­jai­sen käyt­tö­tar­koi­tuk­sen mukaisesti.

Ver­hoi­lu­kan­kaat vali­taan huo­ne­ka­lun ja kan­kaan ensi­si­jai­sen käyt­tö­tar­koi­tuk­sen mukai­ses­ti. Ver­hoi­lu­kan­kaan vaa­ti­muk­set voi­vat vaih­del­la huo­mat­ta­vas­ti yksin asu­vil­la, lap­si­per­heis­sä, lem­mik­ki­per­heis­sä tai jul­ki­sis­sa tilois­sa. On myös eroa, tulee­ko kalus­te arki­käyt­töön kotiin, jos­sa tuo­lil­la istu­taan suu­ri osa ajas­ta, vai tulee­ko tuo­li makuu­huo­neen nurk­kaan vaa­te­tuo­lik­si. Valin­taan vai­kut­taa oleel­li­ses­ti myös, vali­taan­ko ver­hoi­lu­kan­kaat olo­huo­nee­seen, keit­ti­öön tai mah­dol­li­ses­ti pihakalusteisiin.

Ver­hoi­lua suun­ni­tel­taes­sa tulee ottaa huo­mioon huo­ne­ka­lun tyy­li­suun­ta, ikä ja luon­ne. Ruo­ka­pöy­dän tuo­leis­sa nah­ka­ver­hoi­lu voi osoit­tau­tua käte­väk­si, kun tah­rat läh­te­vät kos­teal­la rätil­lä pyyh­ki­mäl­lä, eivät­kä imey­dy heti ver­hoi­luun. Samet­ti­ver­hoi­lu ei vas­taa­vas­ti kes­täi­si lap­si­per­hees­sä ruo­ka­tuo­lei­na, kos­ka same­tis­ta tah­ran irrot­ta­mi­nen on vai­keam­paa jät­tä­mät­tä jäl­keä. Lap­si- ja lem­mik­ki­per­heis­sä kysee­seen voi­vat parem­min tul­la vesi­pes­tä­vät irtopäälliset.

Ver­ka Mes­ta­rit tar­joa­vat laa­jan ja moni­puo­li­sen ver­hoi­lu­kan­kai­den vali­koi­man, jos­ta löy­tyy eri­lai­sia vaih­toeh­to­ja eri väreis­sä, kuo­seis­sa ja mate­ri­aa­leis­sa. Ver­hoi­lu­kan­kaat voi­daan vali­ta suju­vas­ti nii­den käyt­tö­tar­koi­tuk­sen mukaan, jol­loin nii­den valon­kes­to, han­kauk­sen­kes­to ja nyp­pyyn­ty­mis­herk­kyys eli pil­lin­kiar­vo voi­daan arvioi­da käyt­tö­koh­teen mukaisesti.

Auton verhoilu Oulussa – anna lisäarvoa menopelillesi

Ver­ka Mes­ta­rit pys­ty­vät laa­jan ammat­ti­tai­don tur­vin toteut­ta­maan auton ver­hoi­lun kus­kin pen­kin kor­jaa­mi­ses­ta ja ver­hoi­lus­ta aina koh­tei­siin, jos­sa auton ver­hoi­lu uusi­taan koko­nai­suu­des­saan val­lit­se­van tyy­lin mukai­ses­ti. Kun auton ver­hoi­lu huol­le­taan ja kun­nos­te­taan huo­lel­li­ses­ti, piris­tyy van­han­kin auton ilme ker­ral­la aivan eri tasolle.

Päte­vä ver­hoi­li­ja pys­tyy omak­su­maan van­han auton hen­gen ja osaa ver­hoil­la aikaa näh­neet pen­kit ja muut pin­nat sen his­to­ri­aa vaalien.

Van­hem­man auton ver­hoi­lu vaa­tii laa­jaa osaa­mis­ta, omis­tau­tu­mis­ta ja auton his­to­rian tun­te­mis­ta. Päte­vä ver­hoi­li­ja pys­tyy omak­su­maan van­han auton hen­gen ja osaa ver­hoil­la aikaa näh­neet pen­kit ja muut pin­nat sen his­to­ri­aa vaa­lien. Van­hem­pien auto­jen ver­hoi­lus­sa käy­te­tään var­sin usein aitoa nah­kaa tai kei­no­nah­kaa. Nah­kan pin­ta on mate­ri­aa­li­na miel­lyt­tä­vä, hyl­kii luon­nos­taan likaa ja on help­po pitää puh­taa­na. Nah­ka tuo autol­le tin­ki­mä­tön­tä tyy­liä ja arvok­kuut­ta. Laa­duk­kail­la mate­ri­aa­leil­la ja kor­keal­la ammat­ti­tai­dol­la toteu­tet­tu auton ver­hoi­lu tuo autol­le sel­keäs­ti lisäarvoa.

Veneen verhoilu vaatii huolellista otetta

Veneen ver­hoi­lu on vas­taa­vas­ti hyvin saman­lais­ta kuin autois­sa­kin. Veneen ver­hoi­lu jou­tuu kui­ten­kin usein kos­teu­den kans­sa koe­tuk­sel­le. Veneen ver­hoi­lu tulee­kin suo­rit­taa eri­tyi­sen huo­lel­la, jol­loin pois­te­taan kaik­ki van­hat ver­hoi­lut ja tar­kis­te­taan nii­den ala­puo­li­set raken­teet, että ne ovat asian­mu­kai­ses­sa kun­nos­sa. Ver­ka Mes­ta­rit kor­jaa­vat tar­vit­taes­sa raken­teet ja muut osat koh­teen vaa­ti­mal­la tavalla.

Ver­ka Mes­ta­rien ver­hoi­li­ja­mes­ta­ri Sep­po Jaa­ko­la tai­taa mai­nios­ti myös venei­den kuo­mu­jen tekemisen.

Ver­ka Mes­ta­reil­la on laa­jaa koke­mus­ta venei­den penk­kien ja sisus­tan ver­hoi­lus­ta aina pur­je­kan­kai­den kor­jaa­mi­seen asti. Ver­ka Mes­ta­rien ver­hoi­li­ja­mes­ta­ri Sep­po Jaa­ko­la tai­taa mai­nios­ti myös venei­den kuo­mu­jen teke­mi­sen. Sepon tark­ka käden­jäl­ki ja rau­tai­nen ammat­ti­tai­to näky­vät sel­keäs­ti kai­kis­sa tar­kois­sa­kin yksityiskohdissa.

Huo­ne­ka­lu­jen, auton tai veneen ver­hoi­lu tuo tyy­liä ja arvok­kuut­ta koh­tees­ta riip­pu­mat­ta. Ver­ka Mes­ta­rei­den koke­neet ver­hoi­li­jat herät­tä­vät van­hat huo­ne­ka­lut hen­kiin, piris­tä­vät van­han auton ver­hoi­lun ilmet­tä his­to­ri­aa kun­nioit­taen, uudis­ta­vat moot­to­ri­pyö­rän satu­lan ver­hoi­lun tai veneen ver­hoi­lun tai kuo­mun kes­tä­mään aikaa ja anka­ria­kin sää­olo­suh­tei­ta. Ver­ka Mes­ta­rit teke­vät työ­tä tai­dol­la, tun­teel­la ja sydä­mel­lä. Valit­se ver­hoi­lu Oulussa!